(expostbus51)


Ministerie van Financien


FINANCIEN: TAXFREE WINKELEN

PERSBERICHTNR. 99/004 Den Haag 11 januari 1999

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCI.N OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BALKENENDE EN BIESHEUVEL OVER TAXFREE

WINKELEN

VRAGEN:


1.

Kunt u meedelen welke landen van de EU de sluiting van de taxfree shops willen heroverwegen?

2.

Heeft de Nederlandse regering het terugdraaien van het besluit als een > gekwalificeerd?

3.

Wat is de reden van deze harde opstelling in de wetenschap dat Nederland zicht tot voor kort nog een voorstander van taxfree winkelen heeft getoond?

4.

Heeft de Nederlandse regering oog voor de onlangs bekend geworden problemen die zullen ontstaan door het sluiten van taxfreeshop, zoals de werkgelegenheid en de uiterst ingewikkelde controle voor de na juli
1999 te belasten goederen en diensten? Hoe verhoudt zich dit laatste tot het streven van de regering te komen tot minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven?

5.

Is de regering bereid zich alsnog aan te sluiten bij de opvatting van de landen die de sluiting van de taxfree shops willen heroverwegen? ANTWOORDEN:


1 en 5.
Vooruitlopend op de Europese Raad is door een aantal lidstaten van de Europese Unie te kennen gegeven dat zij het besluit tot afschaffing van de belastingvrije verkopen in het intracommunautaire reizigersverkeer wilden heroverwegen. De Europese Raad heeft in haar vergadering van 11 en 12 december jl. te Wenen de Commissie en de Ecofin-Raad verzocht om zich in maart 1999 te buigen over de problemen die door de afschaffing van de belastingvrije verkopen zouden kunnen ontstaan voor de werkgelegenheid. Op basis van voorstellen van de Commissie zal de Europese Raad zich beraden op eventuele manieren om deze problemen aan te pakken, met inbegrip van de mogelijkheid van een beperkte verlenging van de overgangsregelingen.

2.

Ja.

3 en 4.
In het kader van de totstandkoming van de interne markt en de afschaffing van de fiscale binnengrenzen is in 1991, deels onder Nederlands voorzitterschap, besloten tot afschaffing van de belastingvrije verkopen in het intracommunautaire reizigersverkeer. Ondermeer omdat belastingvrije verkopen in strijd zijn met de beginselen van de interne markt en omdat een dergelijk systeem concurrentieverstoring veroorzaakt tussen de verschillende vormen van transport en ten opzichte van de lokale detailhandel.

Door de Raad is in 1991 bij het nemen van de beslissing onderkend dat er sociale en regionale gevolgen zouden kunnen ontstaan. Daarom is besloten tot een ruime overgangsperiode (7 « jaar). Deze overgangsperiode was juist zo ruim gekozen om de betrokken sectoren voldoende tijd te geven om zich geleidelijk op de nieuwe situatie voor te bereiden.

De Commissie werkt met de lidstaten samen om na de afschaffing van de belastingvrije verkopen de heffing van BTW en accijnzen eenvoudig en probleemloos te laten verlopen. (Zie persbericht van de Commissie IP/98/858 van 2 oktober 1998).

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink
Tel.nr: 070 - 342 8229


11 jan 99 09:49

Deel: ' Minister van financien over sluiting taxfree winkels '
Lees ook