Ministerie van VWS

Minister wijst kenniscentra aan

Woensdag 6 oktober 1999, persbericht nummer 97

Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 4 landelijke kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen aangewezen. De vier centra, die 1 januari 2000 van start gaan, zijn:


* het Academisch ziekenhuis in Rotterdam voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat

* Parnassia Psycho-Medisch centrum in Den Haag voor psychische aandoeningen;

* het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit in Amsterdam en het Academisch Ziekenhuis Groningen gezamenlijk voor huidaandoeningen en

* Universitair Longcentrum Dekkerswald in Groesbeek voor aandoeningen aan de luchtwegen.

Voor de vier kenniscentra is jaarlijks drie miljoen gulden beschikbaar. Deze landelijke kenniscentra moeten kennis ontwikkelen, verzamelen en verspreiden op het gebied van arbeidsrelevante aandoeningen ten behoeve van de Nederlandse reguliere zorgverlening. De centra hebben onder andere tot taak inzicht te ontwikkelen in de beschikbare kennis op dit gebied en instellingen en beroepsbeoefenaren op deskundige manier door te verwijzen.

Naast samenwerkingsafspraken met instellingen uit de reguliere zorg dienen de 4 kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen intensief samen te werken op zowel organisatorisch als (medisch) inhoudelijk gebied.

Met deze aanwijzing geeft minister Borst uitvoering aan haar beleidsvisie van dit voorjaar. De aangewezen centra zijn geselecteerd op de volgende gronden:Zij moeten expertise ontwikkelen met betrekking tot diagnostiek, behandeling en preventie van arbeidsrelevante aandoeningen. Daarnaast moeten ze voortbouwen op al ontwikkelde kennis, ingebed zijn in of nauw samenwerken met academische ziekenhuizen en structureel samenwerken met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Ook moeten zij zorg dragen voor het verzamelen en verder uitdragen van buitenlandse kennis op het gebied van arbeidsrelevante aandoeningen.

De aanwijzing geldt vooralsnog voor een periode tot en met 2002; voortzetting gebeurt op basis van evaluatie van de werkzaamheden.

Deel: ' Minister wijst kenniscentra aan '
Lees ook