Ministerie van VWS

Onderzoek naar pcb bij varkens

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EH Den Haag

GZB/VVB/2027410

18 januari 2000

Met deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over de overschrijding van de Warenwetnorm voor PCBs in Nederlandse varkens.

Inleiding

Op 22 oktober heeft de Belgische Keuringsdienst aan de Nederlandse overheid gemeld dat begin september 1999 bij slachting in België bij twee Nederlandse zeugen verhoogde PCB-gehalten (boven Nederlandse Warenwetnorm) zijn aangetroffen. Het betrof een steekproef uit een grote groep zeugen die in België werden geslacht. Er werden in totaal zeven monsters genomen, waarvan twee positief en vijf negatief. De twee positieve zeugen waren afkomstig van twee Nederlandse bedrijven. Hieronder zal ik ingaan op de genomen acties.

Genomen acties

De Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees (RVV) van het Ministerie van LNV heeft onmiddellijk een bezoek gebracht aan het Belgische slachthuis en monsters van de verdachte zeugen met spoed laten onderzoeken op PCBs en dioxinen bij het RIKILT. Op 29 oktober meldde het RIKILT dat de PCB-gehalten in de monsters van deze zeugen licht boven de Warenwetnorm lagen, maar geen verhoogde dioxinen-gehaltes bevatten.

LNV heeft daarop onmiddellijk de RVV en de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) gevraagd om de twee verdachte bedrijven te blokkeren en gezamenlijk nader onderzoek in te zetten; enerzijds van mogelijke bronnen zoals veevoer en anderzijds proefslachtingen te verrichten op zeugen en vleesvarkens afkomstig van de twee verdachte bedrijven. Uit de resultaten bleek dat in veevoer van beide bedrijven en van de betrokken veevoederbedrijven en vleesvarkens geen verhoogde PCB-gehaltes werden aangetroffen. Er werden echter in enkele zeugen nog licht verhoogde PCB-gehaltes gevonden.

Met de PVE is toen afgesproken om de afvoer van varkens afkomstig van de twee geblokkeerde bedrijven te kanaliseren en nader PCB-onderzoek te doen op slachtrijpe zeugen. Van de 16 onderzochte slachtrijpe zeugen lagen de PCB-gehaltes onder de Warenwetnorm.

Risico voor de volksgezondheid

Aangezien de PCB-gehalten slechts licht verhoogd waren en zeugenvlees in verkleinde vleesproducten wordt verwerkt waarbij een aanzienlijke verdunning plaats vindt, bestaat er in dit geval geen (direct) gevaar voor de volksgezondheid, hetgeen is bevestigd door het RIVM. Desalniettemin is er sprake van een geringe overschrijding van de geldende Warenwetnorm, zodat de uit voorzorg genomen maatregelen gerechtvaardigd waren.

Conclusie en aanvullende acties

De laatste onderzoeksresultaten geven aan dat er geen reden meer bestaat voor de blokkering van beide bedrijven. Deze is donderdag 8 december j.l. opgeheven.

De Belgische autoriteiten zal ik van het bovenstaande op de hoogte brengen.

Verder is deze zaak aanleiding om de monstername voor de jaarlijkse monitoring van varkens op PCBs, die nu hoofdzakelijk uit onderzoek van vleesvarkens bestaat, deze zo aan te passen dat naast vleesvarkens ook een representatief aantal zeugen onderzocht wordt.Voor wat betreft het monitoren van PCBs in veevoeder bestemd voor o.a. varkens wordt op dit moment door LNV een monitoring-programma opgesteld.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Deel: ' Ministerie Borst (VWS) over onderzoek naar PCB bij varkens '
Lees ook