Rijks Universiteit Groningen


nummer 56

27 april 1999

MINISTERIE KEURT INGRIJPENDE VERNIEUWING VAN DE LERARENOPLEIDING GOED

Studenten die bij de RUG de postdoctorale lerarenopleiding volgen, kunnen vanaf het studiejaar 2000-2001 hun opleiding combineren met een betaalde baan in het onderwijs. Dat is het belangrijkste onderdeel van de ingrijpende vernieuwing die de Groningse lerarenopleiding de komende jaren doormaakt. Het Ministerie van OC&W ondersteunt de vernieuwing met een subsidie van f730.000,-. De door de RUG ingediende vernieuwingsvoorstellen sluiten nauw aan bij de onlangs verschenen plannen van de minister.

Het dreigende tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs vormt de belangrijkste reden om de postdoctorale lerarenopleiding grondig te vernieuwen. Het eerder inschakelen van nog in opleiding zijnde leraren kan een deel van het probleem oplossen. Daarnaast is de recente vernieuwing in de bovenbouw van havo en vwo aanleiding geweest voor veranderingen in de lerarenopleiding. De ontwikkeling van het nieuwe onderwijsprogramma geschiedt in nauwe samenwerking met een aantal middelbare scholen en met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), die de tweedegraads opleiding tot leraar verzorgt.

Betaald voor de klas tijdens de opleiding

De kern van de vernieuwing is dat studenten hun opleiding tot leraar combineren met een betaalde baan in het onderwijs. Zij staan tijdens hun opleiding betaald voor de klas, met alle verantwoordelijkheden van een bevoegd leraar. Daarnaast kan een groter deel van de lerarenopleiding dan voorheen al tijdens de studie worden afgerond. Een andere verandering die goed aansluit bij de ideeen van de minister is het aanbieden van flexibele opleidingstrajecten.

Terdege voorbereid
Een deel van de opleiding voorafgaand aan het doctoraal is erop gericht dat de aanstaande leraar straks tijdens de rest van de opleiding als een volwaardig leraar voor de klas kan staan. Er is sprake van een zeer praktische voorbereiding op het betaald werken en leren. Geven van onderwijs staat in dit onderdeel centraal. In dit predoctorale deel worden studenten tevens opgeleid om in andere beroepen effectief te communiceren en kennis over te dragen.

Flexibele trajecten
Bij de ontwikkeling van de opleiding wordt een belangrijk accent gelegd op flexibele trajecten. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook iemand die een paar jaar in een ander beroep gewerkt heeft en alsnog voor de klas wil, de opleiding volgen. Het onderwijsprogramma is dan toegesneden op de gevolgde vooropleiding en op de in de loop van de jaren ontwikkelde kwaliteiten die voor het leraarschap nodig zijn. Zo zijn er trajecten voor aio’s, voor tweedegraads leraren die eerstegraads leraar willen worden en voor mensen die in deeltijd hun opleiding willen gaan doen.

Invoering
De vernieuwde opleiding gaat al in het studiejaar 1999-2000 van start. In dat studiejaar worden de nieuwe predoctorale onderdelen, zoals de voorbereiding op het betaald werken-leren-traject, aangeboden. Studenten die nu aan de ‘gammafaculteiten’ (economie, ruimtelijke wetenschappen en pedagogiek, psychologie en sociologie) en aan de letterenfaculteit studeren, kunnen het betaald werken-leren-traject na hun doctoraal volgen. Tijdens hun doctoraal worden ze voorbereid op het betaald voor de klas staan. Daarnaast zijn ook studenten die niet in eerste instantie voor het beroep van leraar willen kiezen instaat zich in een algemeen onderdeel te bekwamen in aspecten van communicatie en kennisoverdracht. Voor de studenten uit Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen is de vernieuwing gerelateerd aan de invoering van de vijfjarige studie. Maar ook in die faculteit zal het volgens planning mogelijk zijn om met ingang van het studiejaar 2000-2001 met de nieuwe opleiding te beginnen, zij het in een aan de mogelijkheden van de studenten aangepaste vorm.

Deel: ' Ministerie keurt vernieuwing lerarenopleiding RUG goed '
Lees ook