Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 18-02-1999

Persbericht
Nummer: 13
_________________________________________________________________

VAN DER PLOEG WIL MET PROVINCIES PRATEN OVER FINANCIËLE SITUATIE VAN DE REGIONALE OMROEPEN.

Staatssecretaris Rick van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil op korte termijn inzicht hebben in de verschillen in kosten en bedrijfsvoering van de dertien regionale radio's. Hij heeft opdracht gegeven om een zogenaamde quick scan uit te voeren naar de doelmatigheid en efficiency van de zenders. Ook wil de staatssecretaris snel met het Interprovinciaal Overleg (IPO) spreken over de toekomstige financiering van de regionale radio.

Staatssecretaris Rick van der Ploeg reageert daarmee op het Rapport werkgroep financiering regionale radio dat op 21 januari jl. door het Commissariaat voor de Media naar hem is toegezonden. De werkgroep heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gegevens verzameld over de financiële situatie van de regionale radio. Aanleiding hiertoe waren de alarmerende berichten over grote financiële problemen bij diverse regionale radiostations. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. ROOS (regionale omroepen), IPO, OCenW en het Commissariaat voor de Media.

De conclusie van de werkgroep is dat alle regionale radiozenders in een zorgelijke financiële situatie zullen belanden als er niet snel wordt ingegrepen, Daarom moeten ook door de regionale omroepen zelf maatregelen genomen worden. Op grond van de Mediawet is het provinciaal bestuur primair verantwoordelijk voor de bekostiging van de regionale omroep. De staatssecretaris wil daarom op korte termijn met het IPO, het Interprovinciaal Overleg, van gedachten wisselen over het rapport van de werkgroep. In het bijzonder wil hij nagaan hoe de provincies denken over de suggestie van de werkgroep om over te gaan tot verhoging en indexering van de provinciale opslag voor de regionale radio. Momenteel is deze opslag maximaal tien gulden.

De suggestie die de werkgroep doet om de doorberekening van de inningskosten van de Dienst Omroepbijdragen te schrappen of te compenseren, neemt de staatssecretaris niet over. Van der Ploeg is wel bereid om voor het lopende jaar 1999 voor deze kosten enig soelaas te bieden uit de omroepbegroting.

Deel: ' Ministerie OC en W praten over financien regionale omroepen '
Lees ook