Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 25-02-2000 Home

Persbericht
Nummer: 17

Computer moet aantrekkelijker voor meisjes

Werken met de computer is voor meisjes soms minder aantrekkelijk en toegankelijk dan voor jongens. Dat heeft onder meer te maken met het mannelijk imago van de computer, de houding van ouders en stereotypen in het lesmateriaal. De verschillen tussen jongere meisjes en jongens zijn kleiner dan bij oudere leerlingen. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van OCenW is verricht door het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam en de afdeling Onderwijspedagogiek van de Vrije Universiteit. Staatssecretaris Adelmund heeft het rapport `Nieuwe media, nieuwe verschillen' naar de Tweede Kamer gestuurd. Binnenkort komt er een plan van aanpak om het computergebruik bij meisjes te stimuleren.

Informatie- en communicatietechnologie (ict) krijgt een steeds grotere rol in het onderwijs. In `Onderwijs on line' heeft de minister vorig jaar zijn plannen voor de verdere integratie van ict in het onderwijs uiteengezet. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (bve-sector) krijgen daarvoor een bedrag per leerling. Het ministerie wil bevorderen dat een intensiever gebruik van ict op scholen alle leerlingen ten goede komt en dat meisjes daarbij niet achterblijven. Binnenkort wordt er daarom een bijeenkomst met deskundigen op het gebied van ict georganiseerd. Het doel daarvan is een plan van aanpak te ontwikkelen om het computergebruik bij meisjes te stimuleren.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat meisjes niet alleen minder dan jongens deelnemen aan cursussen over computers, aan het keuzevak informatica en aan informatica-opleidingen, maar dat ook leren met computers hen minder aantrekt. Het laatste is van belang omdat ict in steeds meer vakken als leermiddel wordt gebruikt.

Meisjes staan over het algemeen minder positief tegenover ict dan jongens en hebben minder vaak plannen om in de toekomst iets met ict te gaan doen. De verschillen tussen jongere meisjes en jongens zijn overigens kleiner dan bij oudere leerlingen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een ontwikkeling in de tijd gaat. Dat is wel denkbaar omdat de computer een steeds vanzelfsprekender onderdeel uitmaakt van de leefomgeving van kinderen.

Deel: ' Ministerie OCW computer moet aantrekkelijker voor meisjes '
Lees ook