Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten / PersberichtenMededelingen voor de vakpers

Mededeling voor de vakpers
MINAS: Forfaits mogelijk bij ontbrekende analyseresultaten

17 maart 1999 - In het eerste jaar van het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) is het voorgekomen dat van mestmonsters door verschillende oorzaken geen analyseresultaten bekend zijn. Voor die gevallen is het voor 1998 toegestaan om de hoeveelheid mineralen te bepalen op basis van de forfaits.

In het kader van MINAS moet in het verfijnde systeem mest worden bemonsterd, analyseerd en gewogen. Wanneer analyseresultaten ontbreken is ten aanzien van de betreffende vracht niet aan de voorwaarden voor het verfijnde systeem voldaan en is niet bekend wat de hoeveelheid mineralen van de aan- en afgevoerde vracht is.

Voor het eerste jaar van MINAS (1998) heeft de minister van LNV besloten dat het onder voorwaarden is toegestaan forfaitaire gehalten te gebruiken als analyseresultaten ontbreken. De hoeveelheid mineralen van die vracht dierlijke mest kan dan worden bepaald aan de hand van het werkelijke gewicht en de forfaitaire gehalten. De forfaitaire gehalten zijn opgenomen in Bijlage C bij de Meststoffenwet, die op het internet en in tabel 2 van de tabellenbrochure 1998 van het Bureau Heffingen staat.

De voorwaarden zijn dat het moet gaan om een vracht dierlijke mest die is aan- of afgevoerd in 1998. Dit moet kunnen worden aangetoond met het afleveringsbewijs en het bonnummer op het kwartaaloverzicht. Deze moeten al in het bezit zijn van Bureau Heffingen. Op het afleveringsbewijs moet zijn aangegeven dat er een monster is genomen.

Er zijn gevallen waarbij geen analyseresultaten bekend zijn, maar óók het afleveringsbewijs nooit is ingediend bij Bureau Heffingen. Aan de hand van twee doorslagen van het afleveringsbewijs (leverancier èn afnemer) moet van die vrachten worden aangetoond dat is voldaan aan de voorwaarden. De vracht moet vermeld zijn op het desbetreffende kwartaaloverzicht dat al in bezit is van Bureau Heffingen.


Deel: ' Ministerie staat forfait toe in plaats van mest-monster '
Lees ook