MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ:actieplan life sciences binnenkort van start

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Onderwerp: persbericht
Nummer: 27
Datum: 09-02-2000

ACTIEPLAN LIFE SCIENCES BINNENKORT VAN START

Minister Jorritsma van Economische zaken heeft de uitwerking van het .Actieplan Life-sciences., dat in mei 1999 is aangekondigd, naar het parlement gestuurd. Medio 2000 moet het actieplan operationeel zijn. De eerste activiteiten gaan binnenkort van start. De vijf actielijnen zijn als volgt uitgewerkt:

1: Er wordt in het eerste kwartaal van dit jaar een Platform Life Sciences opgericht, bestaande o.a. uit vertegenwoordigers van wetenschap, industrie en investeerders.
Het Platform zal de Naam Biopartner Nederland gaan dragen. Voorzitter van Biopartner wordt dhr.van Beynum (voorzitter NIABA en Vice President Corporate Communications and Strategy bij Pharming). Andere leden zijn: Mevrouw Mariani (hoogleraar Plantenbiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen) en de heren Harder (voorzitter Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen bij NWO), Lageveen (Managing Director IQ Corporation in Groningen), Wiedhaup (voormalig directeur AKZO-Nobel Pharma), Schilperoort (emeritus hoogleraar Biochemie aan de Rijksuniversiteit Leiden) en Schwarz (partner bij Life Sciences Partners).
Het Platform vormt een ontmoetingspunt van de verschillende groeperingen uit het life sciences cluster. Enerzijds bewaakt het Platform de samenhang en voortgang van de actielijnen. Anderzijds zal het activiteiten gaan uitvoeren op het gebied van promotie, bewustwording, netwerkvorming en scholing.
Voor vragen per e-mail: biopartner@pa-consulting.nl

2: Met behulp van de zaaikapitaalregeling moeten meer onderzoekers bij universiteiten en kennisinstellingen hun kennis op het gebied van life-sciences omzetten in ondernemerschap. De onderzoekers die binnen twee jaar een zelfstandige onderneming willen starten kunnen een bijdrage krijgen van ongeveer f 300.000 over die periode, waarbij de kennisinstelling als werkgever van de onderzoeker wetenschappelijke en praktische ondersteuning blijft geven. De te ondersteunen activiteiten moeten resulteren in een ondernemingsplan. NWO zal de regeling gaan uitvoeren.

3: Deze maand zal een publicatie in de Staatscourant verschijnen met een oproep om met voorstellen te komen voor zogenaamde .incubators.: dit zijn bedrijfsgebouwen voor starters waarin hoogwaardige kantoor- en laboratoriumruimten beschikbaar zijn voor starters aangevuld met enkele gemeenschappelijke voorzieningen. Het management van de incubator zal de .eerstelijns-begeleiding.van de starters moeten verzorgen.
De bijdrage van EZ voor samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en een gemeente, provincie of regio die een voorstel indienen, zal maximaal f 5 mln per incubator bedragen. In totaal is f 25 mln beschikbaar.

4: De Stichting Mibiton zal een fonds van totaal f 6 mln voor de aanschaf van hoogwaardige onderzoeksapparatuur gaan beheren voor de jaren 2000 en 2001 (EZ f 4 mln en Mibiton zelf f 2 mln). Met de vergoedingen die de gebruikers betalen zal dan een zogenaamd .revolving fund. gaan ontstaan voor verdere aanschaffingen. Voor de periode 2002 tot en met 2004 is door EZ nog eens f 6 miljoen gereserveerd.

5: Het start-up participatie fonds, dat risicodragend kapitaal gaat verschaffen aan life sciences starters zal binnenkort via een Europese aanbesteding in de markt worden gezet. De participaties die het fonds verwerft dienen gematcht te worden met een substantiële bijdrage uit de private kapitaalmarkt. Hiermee wordt ernaar gestreefd om jaarlijks 15 nieuwe bedrijven te laten starten
Het fonds zal zich de eerste vijf jaar richten op de verwerving van participaties, waarna in de tweede vijf jaar uitsluitend de dan lopende participaties zullen worden beheerd. Na tien jaar zal het fonds worden gesloten en vloeien de middelen in principe terug naar de Staat.

In totaal is f 100 mln beschikbaar voor dit .Actieplan Life-Sciences. voor de periode 2000 tot en met 2004.

Inlichtingen bij Luuc van Zijp, telefoon 070 - 379 6117

09 feb 00 10:41

Deel: ' Ministerie van EZ Actieplan Life Sciences start binnenkort '
Lees ook