Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
13

Directie:
voorlichting

19-02-2003

Status:
informatie

Nijs gaat bekostiging hoger onderwijs strenger controleren

Ministerie van OCenW vordert geld van instellingen terug

Staatssecretaris Nijs van Onderwijs gaat gelden terugvorderen bij instellingen in het hoger onderwijs waarbij sprake was van misbruik van regels. Ook zal het ministerie van OCenW strenger controleren of het hoger onderwijs de bekostigingsregels wel naleeft. Nijs komt zo snel mogelijk met een plan van aanpak. Daarmee neemt ze de belangrijkste aanbeveling over van de Algemene Rekenkamer in haar rapport over het zogenoemde zelfreinigend onderzoek in het hoger onderwijs.
In februari 2002 stelde toenmalig minister Hermans het zelfreinigend onderzoek in omdat er aanwijzingen waren voor fraude door zes hogescholen. Het onderzoek moest inzicht verschaffen in de manier waarop hogescholen, universiteiten en de BVE-sector omgaan met de bekostigingsregels. Vervolgens heeft Hermans op 12 maart vorig jaar de Algemene Rekenkamer gevraagd dit zelfreinigend onderzoek onder de loep te nemen. De Tweede Kamer heeft begin april 2002 de Rekenkamer verzocht ook de omvang en oorzaken van de onregelmatigheden rondom de bekostiging in kaart te brengen.

Gebruik van bekostigingsregels
De staatssecretaris vindt dat het zelfreinigend onderzoek de constructies voor oneigenlijk gebruik van de regelgeving uitputtend heeft blootgelegd. Daarmee is volgens haar het doel van het zelfreinigend onderzoek bereikt, namelijk inzicht krijgen in de manier waarop onderwijsinstellingen met de regels omspringen. Vervolgens moeten snel maatregelen worden genomen om onwenselijk gedrag in de toekomst tegen te gaan. Nijs vindt de aanbevelingen van de Rekenkamer goed aansluiten bij haar voornemens om orde op zaken te stellen. Ook onderschrijft de staatssecretaris de visie van de Rekenkamer over de bestuurscultuur van OCenW.

Staatssecretaris Nijs stemt in met de conclusie van de Rekenkamer dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de instellingen waarover in het zelfreinigend onderzoek geen oordeel gevormd kon worden. In de bijdragen van deze instellingen aan het onderzoek ontbreekt relevante informatie. Het aanvullend onderzoek krijgt de vorm van scherpe controles die steekproefsgewijs worden gehouden. Overigens zal het onderzoek uiteindelijk zowel de BVE, de HBO als de WO-sector betreffen.

Plan van aanpak
Staatssecretaris Nijs komt daarom op korte termijn met een plan voor de vervolgaanpak. Dit plan zal zowel beschrijven hoe de aanbevelingen van de Rekenkamer worden ingevoerd als de wijze waarop gelden worden teruggevorderd.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Ministerie van OCenW vordert geld van instellingen terug '
Lees ook