Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

MINVenW: Integratie van waterwetgeving onvermijdelijk

Dit is een persbericht van de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving

Integratie van waterwetgeving onvermijdelijk

De Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving brengt op verzoek van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een adviesrapport uit getiteld 'Die op water is, moet varen' . Dit advies gaat over de wenselijkheid van een meer integrale waterwetgeving.

De bestaande waterwetgeving ontbeert samenhang en onderlinge systematiek, zo zegt de Commissie in haar advies. Dit is vooral problematisch omdat de beleidspraktijk een duidelijke ontwikkeling laat zien richting integraal waterbeheer. De waterwetgeving sluit dus niet meer aan bij het waterbeleid. Dit belemmert de uitvoering van integraal waterbeleid. Bovendien schieten individuele wetten vaak tekort aan helderheid en eenvoudige toepasbaarheid. De Commissie acht daarom een herziening en integratie van de waterwetgeving onvermijdelijk.

van een dergelijk ambitieus wetgevingstraject. De watersysteembenadering dient volgens de Commissie uitgangspunt te zijn van een geïntegreerde waterwet. Het integratieproject zal zich dan ook moeten concentreren op de waterhuishouding en de waterkering. Hiermee kiest de Commissie ervoor om de waterketen [o.a. drinkwatervoorziening] voorlopig niet mee te nemen. Zij pleit er wel voor om de wetgeving op het terrein van water, milieu en ruimtelijke ordening in onderlinge samenhang te beschouwen en op elkaar af te stemmen.

De integratie van waterwetgeving die de Commissie voor ogen heeft, kan binnen één kabinetsperiode resulteren in een wetsvoorstel. Voorwaarde is wel dat er een goede projectorganisatie in het leven wordt geroepen, met ervaren mensen uit de bestuurspraktijk zowel als wetgevingsjuristen. De Commissie doet hiertoe enkele concrete aanbevelingen in haar adviesrapport.

Achtergrondinformatie - De Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving is een onafhankelijk adviescollege van de Minister van Verkeer en Waterstaat en het parlement. Zij vormt de opvolger van de in 1892 in het leven geroepen Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving. De huidige Commissie is ingesteld per 1 januari 2001 en de leden zijn per 19 november 2001 benoemd.

Samenstelling van de Commissie:
Mr. Th.G. Drupsteen (voorzitter tot 1 juli 2002) Prof. mr. P.J.J. van Buuren
Prof. mr. A. van Hall
Mw. prof. dr. E. Hey
Mw. ir J. Leemhuis-Stout
Mr. B. van Ravels

Deel: ' Ministerie van Verkeer en Waterstaat '
Lees ook