MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Maximale huurstijging in 2000: 3,8%

Maximale huurstijging in 2000: 3,8%

De huren mogen in 2000 met maximaal 3,8% omhoog. Verder wordt de Huursubsidiewet dit jaar zo aangepast, dat deze maximaal toegestane huurverhoging voor ontvangers van huursubsidie zoveel mogelijk wordt opgevangen. Dat schrijft staatssecretaris Remkes van VROM vandaag in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de moties die in de Tweede Kamer zijn ingediend tijdens het huurdebat en de beraadslaging daarover in het kabinet. De staatssecretaris onderstreept hierbij 2000 nadrukkelijk als een overgangsjaar te zien. In overleg met huurders en verhuurders wil hij bekijken hoe een verdere huurmatiging in 2001 en volgende jaren gerealiseerd kan worden.

Maximale huurverhoging
Al een aantal jaren wordt de huurstijging per woning niet meer door het Rijk bepaald. In het kader van de zogenaamde huursombenadering krijgen verhuurders, binnen een bepaalde bandbreedte, de ruimte om zelf de huurverhoging per woning vast te stellen. Wel bepaalt het kabinet jaarlijks het maximum per woning. De laatste jaren bedroeg dit 6,5%. Staatssecretaris Remkes had in eerste instantie voorgesteld dit percentage in 2000 te verlagen tot 4,5; later werd dit na discussie in de Tweede Kamer 4,25%. Om de Kamer nog verder tegemoet te komen heeft het kabinet overwogen in hoeverre verdere verlaging van dit percentage mogelijk is, zonder dat de bandbreedte voor verhuurders te beperkt wordt en/of er te grote financiële risico.s voor het Rijk ontstaan. Dit heeft geleid tot het besluit te kiezen voor 3,8%. De verwachte gemiddelde huurstijging voor 2000 ligt iets (circa 0,3%) boven de inflatie.

Huursubsidie
In de brief aan de Kamer van 28 januari had het kabinet al laten weten dat compensatie via de huursubsidie - binnen bepaalde kaders - bespreekbaar was. De motie Duivesteijn c.s. bevat concrete voorstellen om de huursubsidie aan te passen. Het kabinet heeft deze voorstellen voor 2000 overgenomen. Dat betekent dat de systematiek van de wet zo wordt aangepast, dat rekening wordt gehouden met de maximaal toegestane huurverhoging van 3,8%. De zogenaamde kwaliteitskortingsgrens, de aftoppingsgrenzen en de maximale huurgrens worden met dit percentage aangepast. Omdat 2000 nadrukkelijk als een overgangsjaar wordt gezien, doet Remkes nu geen uitspraak over de huursubsidie in 2001 en latere jaren.

Langere termijn
Staatssecretaris Remkes zal, zoals hij ook in de Kamer al had toegezegd, op korte termijn in overleg treden met de organisaties van huurders en verhuurders over het huurbeleid voor 2001 en latere jaren. In dat kader zal voor de corporaties een .update. gemaakt worden van alle uitgangspunten die indertijd gehanteerd zijn bij de afkoop van subsidies, de zogenaamde brutering. Verder zullen de gevolgen van het verkoopprogramma, de investeringen en een goede uitvoering van de sociale taken van corporaties in kaart gebracht worden. Vervolgens zal worden vastgesteld hoe een verdere inperking van de bandbreedte voor huurverhogingen gerealiseerd kan worden, met als doel de gemiddelde huurstijging vanaf 2001 te beperken tot het inflatiepercentage. In dit kader zal ook de mogelijkheid van een systeemwijziging worden onderzocht.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting volkshuisvesting

Loek Caubo
070 339 35 40

Caroline Keulemans
070 339 39 82

faxnummer
070 339 13 52

15 feb 00 10:00

Deel: ' Ministerie van Vrom maximale huurstijging in 2000 is 3,8% '
Lees ook