Ministerie van VWS

Gezondheidsaspecten mobiele telefoons

De voorzitter van de Vaste Commissie van de Tweede Kamer voor Verkeer en Waterstaat
De voorzitter van de Vaste Commissie van de Tweede Kamer voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/C&O/2055524

24 maart 2000

In de brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en ondergetekende d.d. 28 oktober 1999 heb ik toegezegd te bezien of het nodig is de grenswaarden van de Europese aanbeveling inzake blootstelling aan elektromagnetische velden ten aanzien van mobiele telefoons in een Warenwetregeling vast te leggen. Ik kan u thans hierover als volgt informeren.

Op 9 maart 1999 is vastgesteld de richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (R&TTE-richtlijn). In deze richtlijn wordt onder radio-apparatuur verstaan een product of een relevant onderdeel daarvan dat geschikt is voor telecommunicatie door uitzending en/of ontvangst van radiogolven waarbij gebruik wordt gemaakt van het aan aarde/ruimtcommunicatie toegewezen spectrum. Onder deze definitie valt ook de mobiele telefoon.

In de onderhavige richtlijn wordt een regelgevingskader ingesteld inzake het op de markt brengen, het vrij verkeer en de ingebruikneming van radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur. In artikel 3 van de richtlijn is als essentiële eis opgenomen de bescherming van de gezondheid of de veiligheid van de gebruiker of van anderen. Het betreft hier een zogenaamde nieuwe aanpakrichtlijn. Essentiële eisen zijn opgenomen in de richtlijn. Om aan deze eisen te voldoen, wordt verwezen naar technische normen. Bij de uitwerking van deze eisen zullen grenswaarden van bovengenoemde Europese aanbeveling worden gehanteerd.

In Nederland zal de R&TTE-richtlijn worden geïmplementeerd in het op de Telecomwet gebaseerde Besluit randapparatuur en radioapparaten.

Dit besluit zal naar verwachting medio 2000 worden gepubliceerd en van kracht worden. Hiermee is de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de gsm-gebruiker mijns inziens voldoende gewaarborgd.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Links

Elektromagnetische velden en uw gezondheid

GSM-antennes en uw gezondheid

Verkeer en Waterstaat over het Nederlands antennebeleid

Deel: ' Ministerie VWS over gezondheidsaspecten mobiele telefoons '
Lees ook