Ministerie van VWS

Late zwangerschapsafbreking

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-2048673

6 april 2000

Onder verwijzing naar uw brief VWS/00/18/LD d.d. 22 februari 2000 deel ik u, mede namens de Minister van Justitie, mee dat de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 10 van de Wet op de lijkbezorging inzake late zwangerschapsafbreking naar verwachting in oktober 2000 bij de Tweede Kamer zal worden voorgehangen.

Ten aanzien van de totstandkoming van de protocollering van late zwangerschapsafbreking ingevolge de zogenoemde categorie 1 bericht ik u dat de NVOG overweegt om voor late zwangerschapsafbreking een zogenoemde 'Richtlijn' te maken. Een Richtlijn geeft een standaard voor een handelwijze waarbij vigerende regelgeving het uitgangspunt is. Een Richtlijn wordt door de jaarvergadering van de NVOG vastgesteld en verkrijgt daarmee een breed draagvlak en heeft een hogere status dan een protocol.
De voorbereiding van deze Richtlijn verloopt voorspoedig, maar neemt meer tijd in beslag dan het opstellen van een protocol. De Richtlijn inzake late zwangerschapsafbreking zal naar verwachting tegelijktertijd met voornoemde algemene maatregel van bestuur naar de Tweede Kamer worden toegezonden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in: Volksgezondheid - Medische ethiek

Deel: ' Ministerie VWS over wet inzake late zwangerschapsafbreking '
Lees ook