Raad van de Europese Unie

EU- MERCOSUR- CHILI- BOLIVIA : MINISTERIËLE BIJEENKOMST

Press Release: Brussels (23-02-2000) - Press: 45 - Nr: 6446/00

Vilamoura,

23 februari 2000


6446/00 (Presse 45)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

GEZAMENLIJK PERSCOMMUNIQUÉ

MINISTERIËLE BIJEENKOMST VAN DE EUROPESE UNIE,

DE MERCOSUR, CHILI EN BOLIVIA


23 februari 2000
Vilamoura, Portugal


1. Op 23 februari 2000 heeft in Vilamoura, Portugal, een ministeriële bijeenkomst in het kader van de politieke dialoog plaatsgevonden waaraan werd deelgenomen door de MERCOSUR, Chili, Bolivia en de Europese Unie.

2. De delegatie van de MERCOSUR werd namens het interimvoorzitterschap van de MERCOSUR geleid door de heer Adalberto Rodríguez Giavarini, minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Godsdienstzaken van Argentinië. De Chileense delegatie stond onder leiding van de heer Juan Gabriel Valdés Soublette, minister van Buitenlandse Zaken van Chili. Aan het hoofd van de Boliviaanse delegatie stond de heer Javier Murillo de la Rocha, minister van Buitenlandse Zaken en Godsdienstzaken van Bolivia. De delegatie van de Europese Unie werd geleid door de heer Jaime Gama, minister van Buitenlandse Zaken van Portugal en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie, bijgestaan door de heer Javier Solana Madariaga, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie en hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, en de heer Charles Josselin, Frans staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking en van de Franstalige gemeenschap. De Commissie van de Europese Unie werd vertegenwoordigd door het Commissielid voor buitenlandse betrekkingen , de heer Christopher Patten.

3. De partijen herinnerden eraan dat de inachtneming van de beginselen van de constitutionele democratie, het politiek pluralisme en de mensenrechten de hoeksteen is van hun politieke en economische betrekkingen. De partijen benadrukten het belang van deze gemeenschappelijke visie als een factor die aanzet tot intensivering van de politieke dialoog tussen de twee regio's. De ministers benadrukten het belang van ethische waarden als basis voor de politieke ontwikkeling van hun maatschappijen.
4. Teneinde de interregionale samenwerking door concrete voorstellen tot ontwikkeling te brengen, presenteerden de ministers van de MERCOSUR, Chili en Bolivia een Verklaring en een Actieprogramma voor politieke samenwerking waarin zij beschrijven wat de belangrijkste werkterreinen voor de interregionale samenwerking zijn - onder andere vrede en stabiliteit, conflictpreventie en vertrouwenwekkende en veiligheidsbevorderende maatregelen (CSBM), alsmede bevordering en bescherming van de mensenrechten, de democratie, de rechtsstaat - en welke acties het meest geschikt zijn om daarbij te worden ingezet. De ministers van de Europese Unie ontvingen dit voorstel met belangstelling en verbonden zich ertoe het te bestuderen en in de volgende vergadering op het niveau van de hoge ambtenaren met hun opmerkingen te komen.

5. De ministers bespraken voorts de toekomst van de politieke dialoog. Zij benadrukten de noodzaak de coördinatie tussen de EU en het Forum voor Raadpleging en Politieke Coördinatie van de MERCOSUR in de context van de Verenigde Naties te intensiveren en te bezien in welke fora en op welke punten een toenadering van de standpunten mogelijk is. In dit verband besloten zij hun vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties instructie te geven om kort voor de volgende zitting van de algemene vergadering werkbijeenkomsten te beleggen, teneinde de respectieve standpunten dichter tot elkaar te brengen.

6. De ministers toonden zich ingenomen met de vorderingen die zijn gemaakt in de context van de follow-up van de Top van Rio en de in Tuusula overeengekomen prioritering. Zij spraken af een bijdrage te leveren tot het succes van de concrete initiatieven die zullen worden vastgesteld ter gelegenheid van de tweede vergadering van hoge ambtenaren van de groep van Rio met het oog op de follow-up van de EU-LAC-Top die op 25 februari 2000 in Vilamoura, Portugal, zal plaatsvinden.

7. In deze context benadrukten de ministers dat het van belang is werk te maken van de uitwisseling van informatie over hun respectieve economische indicatoren, zoals voorzien in de bestaande kaderovereenkomsten voor samenwerking.
8. Ook werd bevestigd dat de bijdrage van nieuwe actoren, partners en hulpbronnen van de civiele maatschappij van groot belang is en dat het zaak is de onderlinge uitwisseling en samenwerking op het niveau van de civiele maatschappij aan te moedigen.
9. De ministers benadrukten dat het noodzakelijk is de culturele dialoog tussen de twee regio's te versterken als een middel om bij te dragen tot intensivering van de politieke samenwerking door een betere kennis van elkaar en meer onderling begrip.
10. Wat de WTO betreft benadrukten de ministers dat het zaak is voortvarend werk te blijven maken van de lancering van een nieuwe alomvattende ronde, gebaseerd op een evenwichtige agenda waarin op passende wijze rekening wordt gehouden met de belangen van alle leden van het multilaterale handelsstelsel. Een dergelijke ronde moet gericht zijn op verbetering van de markttoegang, zonder uitsluiting van bepaalde sectoren, en op ontwikkeling en versterking van de regels en disciplines van de WTO. Zij onderstreepten dat voor een succesvolle lancering van de onderhandelingen een zorgvuldige voorbereiding vereist is, en dat daartoe ook met spoed een aantal maatregelen moet worden genomen om de ontwikkelingslanden beter in het wereldwijde handelsstelsel te integreren en het functioneren van de WTO te verbeteren. Voorts wezen zij erop dat het van belang is dat alle leden de wil hebben om constructief te onderhandelen op basis van de ingebouwde agenda, die ook landbouw en diensten omvat.
11. De ministers herinnerden aan het gezamenlijke communiqué van de Staatshoofden en Regeringsleiders van de EU, de MERCOSUR en Chili van 28 juni 1999 waarmee zij de onderhandelingen over de associatieovereenkomsten tussen de EU en de MERCOSUR en tussen de EU en Chili formeel hebben geopend; ook werd gerefereerd aan de samenwerkingsraad van de MERCOSUR en de gezamenlijke raadszitting EU-Chili op 24 november 1999, waarin de structuur, de procedure en het tijdschema van de onderhandelingen werden overeengekomen. In dat verband benadrukten zij het belang van de eerste vergaderingen van de onderhandelingscomités EU-MERCOSUR en EU-Chili, die in april 2000 zullen plaatsvinden te Buenos Aires en in Santiago de Chili. De ministers onderstreepten de noodzaak vorderingen te maken bij deze onderhandelingsprocessen en verklaarden dat zij alle gebieden van hun politieke, economische handels- en samenwerkingsbetrekkingen integraal moeten bestrijken en dat de onderhandelingen zo spoedig mogelijk moeten worden afgerond.
12. De ministers besloten zo spoedig mogelijk een vergadering van de hoge ambtenaren te beleggen voor de follow-up van de analyse van de politieke dialoog tussen de MERCOSUR, Chili, Bolivia en de EU.

Deel: ' Ministeriele bijeenkomst EU, De Mercosur, Chili en Bolivia '
Lees ook