RVD/DV

MINISTERRAAD: Akkoord met tijdelijke referendumwet

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
10 december 1999

MINISTERRAAD AKKOORD MET TIJDELIJKE REFERENDUMWET

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de Tijdelijke referendumwet (Trw) waarin het raadgevend correctief wetgevingsreferendum op nationaal en decentraal niveau wordt geregeld. Dit wetsvoorstel is een uitvloeisel van de afspraak in het .lijmakkoord. dat er een Tijdelijke referendumwet zal worden ingediend, die binnen het kader van de Grondwet de mogelijkheid tot een (raadgevend) correctief referendum opent. Het voorstel moet een raadgevend referendum mogelijk maken over dezelfde onderwerpen, met dezelfde uitzonderingen en onder dezelfde voorwaarden als het door de Eerste Kamer verworpen Grondwetsherzieningsvoorstel, dat voorzag in een beslissend referendum. De Raad van State is eerst om advies gevraagd over de meest wenselijke fase van de wetgevingsprocedure waarin een raadgevend referendum kan worden gehouden. Het wetsvoorstel is mede op basis van dat advies van de Raad van State van 11 oktober 1999 opgesteld.

Overeenkomstig het grondwetsherzieningsvoorstel dat op basis van het lijmakkoord opnieuw ongewijzigd zal worden ingediend, kan op nationaal niveau een raadgevend referendum worden gehouden over een wet, na een inleidend verzoek van 40.000 kiesgerechtigden en een definitief verzoek van 600.000 kiesgerechtigden. Voor het decentrale niveau zijn deze aantallen als uitgangspunt genomen en omgerekend in percentages kiesgerechtigden, met een correctie voor kleine gemeenten. De uitslag van een referendum levert een geldige raadgevende uitspraak tot afwijzing op als een meerderheid zich afwijzend uitspreekt en deze meerderheid in ieder geval 30% van de kiesgerechtigden omvat. De wetgeving op decentraal niveau is referendabel, nadat deze door provinciale staten of gemeenteraad is aanvaard en bekend is gemaakt, maar wel voordat deze wetgeving in werking treedt. Op nationaal niveau is . mede op advies van de Raad van State . gekozen voor het bieden van de mogelijkheid van een referendum nadat een wet is aangenomen door de Eerste Kamer en bekrachtigd door de Koningin, maar vóór de inwerkingtreding.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 10.12.1999

10 dec 99 14:54

Deel: ' Ministerraad akkoord met Tijdelijke referendumwet '
Lees ook