RVD/DV

MINISTERRAAD: Akkoord met wetsvoorstel zelfstandige ........l

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
10 december 1999

MINISTERRAAD AKKOORD MET WETSVOORSTEL ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN

De ministerraad heeft ingestemd met de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen (zbo.s).
Het voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft algemene regels die gaan gelden voor zelfstandige bestuursorganen.
Zbo.s zijn instanties die een overheidstaak uitvoeren, maar die niet direct door een minister worden aangestuurd. Er zijn zeer uiteenlopende soorten zbo.s. Voorbeelden daarvan zijn de Commissie gelijke behandeling, maar ook de Informatie beheer groep en de Stichting toezicht effectenverkeer, en zelfs alle APK keuringstations. Van de wet worden onder meer uitgesloten de publiekrechtelijke beroeps- en bedrijfsorganisatie, de onderwijsinstellingen en de politieregio.s.

In de wet worden de volgende onderwerpen geregeld: informatieverplichtingen van zelfstandige bestuursorganen aan de minister, toezichts- en sturingsinstrumenten van de minister en de bekostiging van zbo.s . Met betrekking tot de benoeming en salariëring van de bestuursleden van zbo.s, hun nevenfuncties, de rechtspositie van het personeel van zbo.s en de regeling van de interne werkwijze van een zbo worden regels gegeven die echter niet zullen gelden voor zbo.s in de private sector, zoals stichtingen. Voorts wordt bepaald dat alle zbo.s eens per vier jaar geëvalueerd moeten worden en dat er een landelijk register van zbo.s zal komen.

Bestaande zbo.s krijgen drie jaar de tijd om zich aan de nieuwe regels aan te passen. Daarbij zal ook door de wetgever besloten kunnen worden tot het toestaan van afwijkingen van de Kaderwet.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 10.12.1999

10 dec 99 14:54

Deel: ' Ministerraad akkoord voorstel zelfstandige bestuursorganen '
Lees ook