expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: NIEUWE HOOFDLIJNEN VAN RUIMTELIJK..

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

NIEUWE HOOFDLIJNEN VAN RUIMTELIJK BELEID VASTGESTELD.

Sterke netwerksteden met één woning- en één arbeidsmarkt, een nieuwe strategie voor een vitaal landelijk gebied, bundeling van de ruimtedruk buiten de Randstad in enkele corridors, meebewegen met het water en een veranderende positie van de overheid. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen in de de nota .De ruimte van Nederland. (Startnota ruimtelijke ordening 1999) die het kabinet vandaag heeft vastgesteld. Deze nota bevat de strategische uitgangspunten voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland in Europees perspectief. Langs de lijnen van deze nota wil het kabinet het beleid voor de inrichting van ons land uitwerken in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening en andere ruimtelijk relevante rijksnota.s, in het bijzonder de nota Ruimtelijk-Economisch Beleid, het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan en het nieuwe Structuurschema Groene Ruimte.

In de nota .De ruimte van Nederland. heeft het kabinet aangegeven hoe het, tegen de achtergrond van een snel veranderende samenleving, om wil gaan met de vele ruimteclaims en de afnemende flexibiliteit in het ruimtegebruik. De nota ziet Nederland als een onderdeel van een stedelijke delta in een Europa zonder grenzen. Nederland is een land van steden, havens en van groene ruimten. Het is ook een cultuurland waarbij de zorg voor die culturele identiteit, ook op regionale schaal, bijzondere aandacht vraagt.
Het kabinet wil binnen zorgvuldig geformuleerde randvoorwaarden de maatschappelijke dynamiek aangrijpen om de ruimtelijke ontwikkeling in de goede richting te sturen. Dat geldt in het bijzonder voor de verstedelijking, de toekomst van het landelijk gebied, de mobiliteit, de verdediging tegen het water en ook voor de bestuurlijke verhoudingen.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Ministerraad bepaalt nieuwe hoofdlijnen ruimtelijk beleid '
Lees ook