RVD/DV

MINISTERRAAD: MR bespreekt invoering chartale euro

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
10 december 1999

MINISTERRAAD BESPREEKT INVOERING CHARTALE EURO

De ministerraad heeft de voortgangsrapportage over de invoering van de chartale euro besproken.
Daaruit blijkt onder meer dat de Nederlandsche Bank een aparte logistieke keten gaat opzetten voor het bevoorraden van winkels met euromunten. Dit is nodig vanwege het enorme volume en gewicht van de euromunten.
Om een snelle omschakeling van gulden naar euro mogelijk te maken kunnen banken en detailhandel eind 2001 euromunten en -biljetten in huis halen. De winkels zullen rechtstreeks en kosteloos worden bevoorraad met standaardpakketten euromunten. Het publiek zal vanaf 1 januari 2002 via de geldautomaat nog uitsluitend eurobiljetten krijgen.
Daarbij is het van belang dat geldautomaten ook in ruime mate biljetten van 5 en 10 euro verstrekken. Een dergelijke verstrekking van biljetten van 5 en 10 euro vermindert voor de detailhandel de noodzaak om veel wisselgeld in huis te halen.

Het publiek zal in de massamediale campagne worden aangemoedigd guldenmunten en biljetten ter omwisseling bij de eigen bank aan te bieden. Tot 1 april 2002 bieden de banken hiertoe een kosteloze omwisselfaciliteit aan. Vanwege de extra inspanningen die het bankwezen en ook de detailhandel moeten leveren om de guldenmunten in te nemen, is een prestatieafhankelijke vergoeding beschikbaar gesteld van f 100 à f 125 mln. gulden. In de voorlichtingscampagne zal het publiek worden opgeroepen om grote voorraden guldenmunten vooral vóór en na de piekdrukte van begin 2002 bij de banken aan te bieden.

De ministers van Financiën van de Europese Unie hebben eerder overeenstemming bereikt
over een periode van dubbele circulatie van maximaal vier weken in januari 2002, waarbij wordt beoogd de feitelijke, massale omschakeling binnen twee weken plaats te laten vinden.
Belangrijk winstpunt is ook de mogelijkheid om het publiek vanaf medio december 2001 te laten beschikken over de nieuwe euromunten. Voortijdige distributie van eurobiljetten is uitsluitend toegestaan aan banken en toonbankinstellingen.

De voorbereidingen en uitvoering van de chartale omwisseling zijn voor een belangrijk deel door de minister van Financiën aan De Nederlandsche Bank (DNB) uitbesteed. In het kader van de afspraken hierover tussen Financiën en DNB heeft DNB eind oktober een activiteitenplan en projectbegroting ter goedkeuring aan Financiën voorgelegd. Volgens planning zal DNB in de loop van april 2000 een verder uitgewerkt scenario voor kunnen leggen. Met de meest betrokken partijen (banken, detailhandel, waardetransporteurs) wordt daar volop aan gewerkt.

Verder heeft de ministerraad ook gesproken over de voorlichting over de euro. Volgend jaar zal naast de massamediale campagne ook aandacht worden besteed aan de specifieke aandachtsgroepen. Dat zijn ouderen, mensen met een handicap, minderheden, dak- en thuislozen, (etnische) ondernemers, medeoverheden, onderwijs en jongeren.

RVD, 10.12.1999

10 dec 99 14:54

Deel: ' Ministerraad bespreekt invoering chartale euro '
Lees ook