expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: EUROPESE VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

KABINET STEMT IN MET START PROCEDURE AANWIJZING NATUURGEBIEDEN VOOR EUROPESE VOGELRICHTLIJN EN DEFINITIEVE AANMELDING NATUURGEBIEDEN VOOR EUROPESE HABITATRICHTLIJN

Het kabinet heeft besloten om aan de Europese Commissie te melden dat het voorbehoud over natuurgebieden die onder de EG-Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn gaan vallen, wordt opgeheven.

Hierdoor zal een zestigtal gebieden definitief als speciale beschermingszone voor vogels worden aangewezen. De procedure van de aanwijzing van deze gebieden onder de Vogelrichtlijn zal begin februari een aanvang nemen.

Voor de Habitatrichtlijn betekent dit dat nog 37 gebieden definitief worden aangemeld nadat in een eerder stadium al 52 gebieden waren aangemeld.

De gebieden zijn vastgesteld aan de hand van ecologische criteria. De gebieden vallen binnen de Ecologische Hoofdstructuur die ruimtelijk is verankerd in het Structuurschema Groene Ruimte. Daarin is geregeld op welke wijze deze gebieden beschermd worden. Ook is daarin vastgelegd hoe Nederland besluiten neemt over activiteiten die significante gevolgen hebben voor de natuur in die gebieden. Het gaat daarbij om het beoordelen van nut en noodzaak van die activiteiten. Tevens zal beoordeeld worden welk effect de activiteit op het milieu en de natuur heeft, of er alternatieven zijn en of er compensatie van het verlies aan natuurwaarden moet komen.

Afgelopen zomer heeft de Nederlandse regering de Europese Commissie bericht dat zij binnen een jaar een zestigtal gebieden definitief zal aanwijzen als speciale beschermingszone van de Vogelrichtlijn. Daarbij is voor een groot aantal gebieden het voorbehoud gemaakt dat Nederland van de Commissie eerst instemming wenst te krijgen over de vraag of de wijze waarop Nederland besluiten neemt over activiteiten in de natuur overeenstemt met de manier die de Europese regelgeving van Nederland vraagt.
Dit voorbehoud gold ook voor een aantal gebieden die onder werking van de Habitatrichtlijn gebracht zouden moeten worden. De Commissie heeft onlangs aangegeven dat zij begrip heeft voor de wijze waarop Nederland met die gebieden omspringt maar dat het Europese recht niet toestaat dat er een voorbehoud wordt gemaakt. Het kabinet verwacht door het besluit dat nu is genomen alsnog te voldoen aan de Europese verplichting van zowel de Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Ministerraad europese vogel- en habitatrichtlijn akkoord '
Lees ook