Persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst, 10 september 1999

Bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst
Ministerraad keurt aanvullende mestplannen goed

De ministerraad heeft ingestemd met het mestbeleid dat de ministers Brinkhorst (LNV) en Pronk (VROM) hebben voorgesteld. Dit nieuwe beleid is nodig nu de noodzakelijke sanering van het mestoverschot stagneert door de juridische patstelling rond de Wet Herstructurering Varkenshouderij (Whv).
Daarnaast is Nederland door de Europese Commissie in gebreke gesteld omdat de doelen van de Europese nitraatrichtlijn niet worden gehaald. Er zijn uitstekende kansen voor een duurzame veehouderij in Nederland maar dan moet het slepende mestprobleem snel worden opgelost.

Het kabinet wil een maximale dierlijke mestgift per ha vaststellen, als extra maatregel. Een dergelijk maximum wordt in de nitraatrichtlijn voorgeschreven. Nederland zal zo veel mogelijk gebruik maken van de ruimte voor uitzonderingen die de richtlijn biedt. Daarom zal het kabinet de Europese Unie verzoeken voor grasland 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per ha per jaar als norm te mogen hanteren. Dat is meer dan de norm van 170 kilo uit de richtlijn. Die norm wordt voor de overige gronden het maximum. Deze normen gaan in vanaf 2003. Als tussenstap geldt vanaf 1 januari 2002 een maximale dierlijke mestgift van 170 kilo stikstof per ha per jaar voor bouwland, 210 kilo stikstof voor voedergewassen en 300 kilo voor grasland.

Om te verzekeren dat deze maximale mestgiften niet worden overschreden worden de verliesnormen van Minas, het mineralenaangiftesysteem, aangescherpt. Bovendien worden de heffingen voor het overschrijden van die verliesnormen verhoogd. Voor fosfaat vervalt vanaf 1 januari 2002 het lage tarief zodat de heffing twintig gulden wordt voor elke kilo fosfaat boven de norm. De heffing voor stikstof wordt verhoogd tot vijf gulden voor elke kilo teveel. De verhoging van deze heffingen is niet bedoeld om de sector te laten meebetalen aan de plannen, maar om te voorkomen dat de verliesnormen worden overschreden.

De maatregelen vergroten het berekende mestoverschot tot 17 miljoen kilo fosfaat in 2002 en 27 miljoen kilo in 2003, heeft het RIVM becijferd. Drie miljoen kilo daarvan verdwijnt naar verwachting door afromen en opkopen uit de markt. Om te zorgen dat in Nederland niet meer dieren worden gehouden dan er ruimte is voor de door hen geproduceerde mest komt er een stelsel van mestafzetcontracten voor alle bedrijven met vee. Zo worden ondernemers individueel afgerekend op de mate waarin zij duurzame mestafzet hebben geregeld. Dit stelsel moet per 1 januari 2002 ingaan. Voor bedrijven die niet voldoende ruimte kunnen vinden om hun mest aan te wenden of af te zetten komen er voorzieningen die bedrijfsbeeindiging vergemakkelijken.

Het kabinet ziet af van de eerder aangekondigde veebezettingsgrens voor de melkveehouderij. Die zou bij het nu voorziene stelsel van afzetcontracten tot een ongewenste opeenstapeling van instrumenten leiden. Door het nieuwe stelsel van mestafzetcontracten kunnen per 2005 de huidige mestproductierechten, de varkensrechten en de binnenkort in te voeren pluimveerechten vervallen.

Het kabinet zet de lopende bodemprocedures rond de Wet Herstructurering Varkenshouderij door. Intussen zal de omvang van de varkenshouderij beperkt worden door de eerder aangekondigde Tijdelijke wet beperking omvang varkenshouderij, die een dezer dagen bij de Kamer wordt ingediend. Er komt een eenmalige opkoopregeling voor varkenshouders die na invoering van de Whv extra rechten hebben gekocht om hun korting te compenseren.

Met dit beleid wordt aanmerkelijke milieuwinst geboekt. De doelen voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater zoals de nitraatrichtlijn die stelt, worden vijf jaar eerder gehaald dan oorspronkelijk voorzien. De ammoniakdoelstellingen komen dichterbij en op de zuiveringskosten voor drinkwater wordt bespaard. De inkomenseffecten per bedrijf van de maatregelen lopen in 2003 uiteen van gemiddeld 30.000 gulden negatief voor de leghennensector en voor de melkveehouderij in de overschotgebieden tot 5.000 gulden positief voor de akkerbouw. De omvang van de veestapel in 2003 zal naar verwachting dalen ten opzichte van die in 1998 met 25 tot 30 procent in de varkenshouderij, 15 tot 20 procent in de pluimveehouderij, 25 tot 30 procent in de grondgebonden mestveehouderij en 10 procent in de vleeskalverenhouderij. Bij de herstructurering die van de maatregelen het gevolg zal zijn, is een flankerend sociaal- economisch beleid volgens het kabinet een absolute noodzaak. Dat zal gericht zijn op bedrijfsdoorlichting, scholing, beeindiging inclusief eventuele schuldsanering, doorstart als ondernemer buiten de landbouw, het zoeken van een nieuwe baan of vervroegde uittreding.

In verband met de noodzakelijke herstructurering worden vanaf 2000 ook fiscale maatregelen voorzien.

Voor de duur van vier jaar (2000 t/m 2003) zal een projectorganisatie worden opgericht die zoveel mogelijk op de persoonlijke situatie toegesneden oplossingen kan aanbieden. Op korte termijn zal samenwerking worden gezocht met mogelijke publieke en private partners, zoals bijvoorbeeld uitzendorganisaties en de regionale arbeidsvoorziening. Nader overleg met de agrarische sector is in dit verband op korte termijn voorzien.

De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren circa 700 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor herstructurering van de intensieve veehouderij. Daarvan resteert nog 268 miljoen. Eerder is ook al 600 miljoen gulden voor aanvullend stikstofbeleid in de melkveehouderij gereserveerd voor de periode 2000-2010.

Aan prioritering binnen het budget voor de reconstructie van de zandgebieden zal 150 miljoen gulden worden bijgedragen.

Tenslotte zal in het kader van een totaalpakket dat nog nader vorm moet krijgen, over de komende vijf jaar gecumuleerd een extra bedrag van ca. 500 miljoen gulden aan de begroting van LNV worden toegevoegd. In de Voorjaarsnota 2000 zal tot de budgettaire verwerking en inpassing worden besloten.

Zie ook:
https://www.minlnv.nl/mestbeleid/

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten :
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Ministerraad keurt aanvullende mestplannen goed '
Lees ook