expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: EU-uitleveringsverdragen goedgekeur

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad

19 maart 1999

EU-UITLEVERINGSVERDRAGEN GOEDGEKEURD

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Korthals van Justitie ter goedkeuring en uitvoering van twee EU-uitleveringsverdragen. Bij uitlevering gaat het om een persoon die, omdat hij gezocht wordt wegens verdenking van een strafbaar feit of omdat hij nog een straf moet ondergaan, van het ene naar het andere land moet worden overgebracht.
Het eerste verdrag .inzake de verkorte procedure. (1995) introduceert voor alle lidstaten de mogelijkheid om een persoon, met diens instemming, snel uit te leveren zonder rechterlijke toetsing. De Beneluxlanden kennen deze procedure al sinds 1967. Voordeel voor Nederland van dit verdrag is dat nu ook de andere EU-lidstaten deze procedure invoeren, waardoor ook de uitlevering aan ons land sneller kan plaatsvinden.

Het tweede verdrag .aangaande uitlevering. (1996) strekt ertoe de uitlevering te vergemakkelijken door een aantal klassieke weigeringsgronden af te schaffen dan wel aanzienlijk te beperken. De belangrijkste wijzigingen zijn: uitlevering in geval van deelneming aan een criminele organisatie is mogelijk ook bij het ontbreken van dubbele strafbaarheid; uitlevering voor terroristische delicten; uitlevering van eigen onderdanen en de beperking van het verjaringsvereiste. Nederland kent de mogelijkheid al om eigen onderdanen uit te leveren.
Het tweede verdrag is met name van belang in die gevallen waarin de gezochte persoon niet instemt met toepassing van de verkorte procedure. In die gevallen moet in het algemeen de rechter toetsen of weigeringsgronden van toepassing zijn. Door de mogelijkheid te beperken om uitlevering te weigeren, wordt het gemakkelijker om iemand uit te leveren. Dat is passend binnen de EU-lidstaten omdat deze rechtssystemen goed vergelijkbaar zijn wat betreft de rechtsbescherming die aan verdachten wordt geboden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State wordt gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 19.03.1999


19 mrt 99 20:06

Deel: ' Ministerraad keurt EU-uitleveringsverdragen goed '
Lees ook