expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: CENTRAAL BEHEER POLITIE............

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
5 maart 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET CENTRAAL BEHEER POLITIE BIJ BINNENLANDSE

ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 1993 waarmee het beheer op rijksniveau over de regionale politiekorpsen wordt geconcentreerd bij minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Met het voorstel worden de bevoegheden en verantwoordelijkheden van de ministers van BZK en van Justitie verduidelijkt. Zo wordt het aantal formele, wettelijke overlegmomenten tussen de ministers van BZK en van Justitie aanzienlijk teruggebracht. In combinatie met de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten van de minister van Justitie aan de minister van BZK (een wetsvoorstel hiertoe wordt binnenkort ingediend bij de Tweede Kamer) wordt de minister van BZK voor de korpsen het herkenbare en eenduidige aanspreekpunt voor het beheer van de politie.

Met dit wetsvoorstel wordt uitwerking gegeven aan de afspraak in het regeerakkoord dat de verantwoordelijkheid voor het centraal beheer van de politie in handen komt te liggen bij de minister van BZK.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 05.03.1999


05 mrt 99 16:45

Deel: ' Ministerraad stemt in met centraal beheer politie BZK '
Lees ook