Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ministerraad stemt in met legionellaregeling (12-7-2002)De ministerraad heeft ingestemd met de omzetting van de tijdelijke Regeling legionellapreventie in een AMvB. Op grond van dit besluit worden eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties verplicht om een risicoanalyse uit te voeren, zonodig een risicobeheersplan op te stellen en maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico's van legionellabacteriën te voorkomen. Risicovolle locaties, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden en hotels moeten direct aan de verplichtingen voldoen. Dit geldt ook voor alle nieuwe installaties. Voor locaties met een laag risico, zoals kantoorgebouwen, geldt een overgangstermijn van tien jaar.

De tijdelijke regeling is begin dit jaar op verzoek van de Tweede Kamer geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie en de ervaringen die sinds de inwerkingtreding van de tijdelijke regeling zijn opgedaan, hebben ertoe geleid dat de regels in het besluit zijn aangepast. Zo worden eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties waar geen douches aanwezig zijn, vrijgesteld van de regeling. Dit geldt voor eigenaren van bijvoorbeeld cafés, restaurants, winkels en bedrijven. Volgens de tijdelijke regeling waren deze eigenaren wel verplicht om een beperkte risicoanalyse uit te voeren. Ook bedrijven met vier of minder werknemers worden nu uitgezonderd van de plicht om een risicoanalyse uit te voeren. Legionellabacteriën kunnen ziekteverwekkend en zelfs dodelijk zijn, als zij in bepaalde hoeveelheden via kleine waterdeeltjes in de lucht worden ingeademd. Naar aanleiding van de uitbraak van legionella in 1999 in Bovenkarspel is de tijdelijke Regeling legionellapreventie gemaakt. De werkingsduur van de tijdelijke regeling eindigt op 15 oktober 2002. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Deel: ' Ministerraad stemt in met legionellaregeling '
Lees ook