Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persbericht Ministerraad
31 augustus 2001

LIBERALISERING PACHTBELEID

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en minister Korthals van Justitie, een kabinetsstandpunt vastgesteld over het rapport Ruimte voor pacht van de Commissie Pachtbeleid (Commissie Leemhuis). Het kabinet heeft in navolging van de Commissie Leemhuis besloten tot liberalisering van het pachtbeleid om de uitbreiding van het pachtareaal te stimuleren en de flexibiliteit bij pachtovereenkomsten te bevorderen. Bestaande wettelijke voorzieningen, zoals het indeplaatsstellingsrecht waarmee de pachter de pachtovereenkomst zonder medewerking van de verpachter kon doen overgaan op een van zijn kinderen, komen te vervallen.

Met het nieuwe pachtbeleid wil het kabinet de zwakkere positie van de pachter ten opzichte van de verpachter bij pachtafhankelijkheid beperken. Er is sprake van pachtafhankelijkheid wanneer de continuïteit van een bedrijf bedreigd wordt bij het wegvallen van de pacht. In afwijking van de aanbevelingen van de Commissie Leemhuis geeft het kabinet in dat geval pachters enige vorm van bescherming in de vorm van een continuatierecht tot de pachter de leeftijd van 65 jaar bereikt, echter zonder het indeplaatsstellingsrecht.

Het kabinet vindt de mogelijkheid om grond te pachten belangrijk omdat door de hoge grondprijzen pacht een nuttig financieringsinstrument is voor agrarische bedrijvigheid, natuurbeheer en flexibel grondgebruik. Een modernisering van het bestaande stelsel is daarvoor nodig.

RVD, 31.08.2001




Deel: ' Ministerraad stemt in met liberalisering pachtbeleid '




Lees ook