expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Versterking rampenbestrijding......

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
25 juni 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET HOOFDLIJNENNOTITIE OVER DE VERSTERKING VAN

DE RAMPENBESTRIJDING

In de toekomst zal de rampenbestrijdingsorganisatie bij grootschalige incidenten en rampen bestuurlijk, organisatorisch en operationeel samenhangender functioneren.
Ook zal de organisatie op adequate wijze invulling geven aan het voorkomen, beperken en beheersen van risico.s die kunnen leiden tot rampen en zware ongevallen.
In het verleden zijn al stappen gezet om tot een dergelijke organisatie te komen. Met name in het kader van Project Versterking Brandweer (PVB) en Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) is al veel voortgang geboekt, maar het eindbeeld is nog niet bereikt. Dit schrijft staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een hoofdlijnennotitie over de versterking van de rampenbestrijding waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het is de bedoeling dat voor het jaar 2002 de territoriale indeling van de brandweer, geneeskundige hulpverlening bij rampen en de politie overeenkomen. Over de wijze waarop dat moet gebeuren treedt de staatssecretaris in overleg met provincies en gemeenten.

Staatssecretaris De Vries schrijft in de hoofdlijnennotitie dat hij streeft naar het behoud van het vrijwilligerskarakter van de rampenbestrijdingsorganisatie in het algemeen en de brandweer in het bijzonder. Enerzijds door te streven naar minder tijdsbelasting van de brandweervrijwilliger en anderzijds door het aanbod van vrijwilligers in het algemeen veilig te stellen.

Uiterlijk op 1 januari 2003 moet een geheel nieuwe doeluitkering in werking treden die het huidige Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen en de daarop gebaseerde financiële regelingen vervangt. Het idee is dat deze nieuwe doeluitkering nadrukkelijk aandacht geeft aan het afrekenen op prestaties. Tevens kan ruimte worden ingebouwd om regio.s met grotere risico.s een grotere vergoeding te geven en wordt de mogelijkheid verkend een minimum aan capaciteit per regio te verplichten.

De versterking van de rampenbestrijding zal gepaard gaan met een structurele financiële impuls ten behoeve van de brandweer en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. In deze kabinetsperiode wordt substantieel geïnvesteerd in de versterking van de rampenbestrijding. Concreet zal het rijksaandeel in de rampenbestrijding, samen met de bedragen die reeds vorig jaar en dit jaar zijn vrijgemaakt, in 2003 zijn toegenomen tot 85 miljoen gulden structureel.
Met de besturen van de regionale brandweren en de samenwerkingsverbanden GHOR zal de staatssecretaris afspraken maken over een traject om deze versterking te realiseren. De hoofdlijnennotitie gaat nu ter bespreking naar alle betrokkenen bij de rampenbestrijding.
Eind 1999 wordt de definitieve beleidsnotitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

RVD, 25.06.1999

25 jun 99 17:49

Deel: ' Ministerraad stemt in met notitie rampenbestrijding '
Lees ook