expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Aanpak vuurwapencriminaliteit

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad

16 april 1999

KABINET WILMEER GEBRUIK LATEN MAKEN VAN BESTAANDE WETTELIJKE

MOGELIJKHEDEN BIJ AANPAK VUURWAPENCRIMINALITEIT

Het kabinet heeft ingestemd met een notitie van de ministers Korthals en Peper die vinden dat de politie meer gebruik moet maken van bestaande wettelijke mogelijkheden om de vuurwapencriminaliteit aan te pakken. Binnen afzienbare tijd zal in een politieregio een proef beginnen om daarmee ervaring op te doen. Ook komt er een onderzoek naar de aard en omvang van schietincidenten en dreigingen met vuurwapens in risicovolle gebieden. De uitkomsten van de proef en het onderzoek moeten uitwijzen of uitbreiding van bevoegdheden, waaronder preventief fouilleren nodig is.

Overigens biedt de voorgestelde verhoging van de strafmaat op illegaal bezit en handel van vuurwapens de politie al meer mogelijkheden bij de opsporing. Een en ander blijkt uit een notitie van beide bewindslieden. De notitie is een reactie op het rapport . Aanpak van het vuurwapengeweld. van de politieregio Rotterdam-Rijnmond dat vorig jaar werd aangeboden.

Mogelijkheden
Bij de voorgenomen proef zal de politie ervaring opdoen met een intensiever gebruik van alle bestaande wettelijke mogelijkheden die verboden wapenbezit en -gebruik tegengaan. Daarbij kan een beroep worden gedaan op de Wet wapens en munitie, de Politiewet en het Wetboek van Strafvordering als het gaat om aanhouding en fouillering van personen. Ook zijn er mogelijkheden om woningen en voertuigen op wapens te doorzoeken. De informatie die na afloop van de proef beschikbaar komt, zal inzicht moeten bieden in zowel de praktische als juridische knelpunten die zich hebben voorgedaan.

Praktijkervaring
De ministers zijn van oordeel dat de praktijkervaring die tijdens de proef wordt opgedaan, wenselijk is voordat tot uitbreiding van bevoegdheden (preventief fouilleren) wordt besloten. Zolang niet bekend is of zich knelpunten voordoen bij de toepassing van de bestaande bevoegdheden en er voldoende zicht bestaat op de aard en omvang van de problematiek, mist een wetswijziging elke onderbouwing. Zonder praktijkervaring is er ook niet de vereiste belangenafweging die vooraf moet gaan aan de uitbreiding van bevoegdheden, mede in het licht van de grondwettelijke en mensenrechtelijke bescherming tegen aantasting van de persoonlijke levenssfeer.

Aanpak
De aanwijzingen dat ernst en intensiteit van vuurwapengebruik zijn toegenomen alsmede de ernstige incidenten die zich onlangs voordeden zijn voor de beide ministers aanleiding om de bestrijding van vuurwapencriminaliteit te intensiveren. Met het oog daarop willen zij dat ook de informatie-uitwisseling tussen CRI, politie, OM en bestuur wordt geïntensiveerd. Daarnaast zal particulier initiatief worden aangemoedigd waar het de veiligheid betreft voor deelnemers en bezoekers van bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden, sport- en muziekevenementen.

RVD, 16.04.1999


16 apr 99 20:32

Deel: ' Ministerraad stemt in met notitie vuurwapencriminaliteit '
Lees ook