expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: STRENGERE EISEN DRANKVERSTREKKERS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

STRENGERE EISEN DRANKVERSTREKKERS

Het kabinet heeft besloten dat het strafrechtelijke verleden van bedrijfsleiders en beheerders van horeca-inrichtingen en slijterijen voortaan uitgebreider moet worden getoetst. Er is een nieuwe lijst opgesteld met veroordelingen die leidinggevenden van ondernemingen met een Drank- en Horecawetvergunning niet op hun naam mogen hebben. De nieuwe lijst vervangt de huidige uit 1967 daterende lijst.

Vergeleken met de oude lijst is er sprake van een aanscherping en van een uitbreiding.
De aanscherping bestaat met name hierin dat veroordelingen tot kortere vrijheidsstraffen en tot lagere geldboetes al aanleiding kunnen zijn tot het weigeren of het intrekken van een vergunning. De uitbreiding betreft een aantal specifieke delicten waarvan een veroordeling gaat meetellen. De belangrijkste zijn: discriminatiebepalingen, bepalingen omtrent deelname aan criminele organisaties en bepalingen inzake kinderporno en mensenhandel. Bovendien zijn nu opgenomen enkele artikelen van de Wet op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties en de Wet wapens en munitie. Het gaat vooral om die artikelen die betrekking hebben op het oprichten, steunen en deelnemen aan verboden weerkorpsen en op illegaal wapenbezit en illegale wapenhandel. Tenslotte is bepaald dat een vergunning moet worden geweigerd of ingetrokken als betrokkene leidinggevende geweest is van een inrichting die op grond van de Gemeentewet of een gemeentelijke verordening is gesloten.

Doel van de nieuwe regeling is drempels op te werpen voor personen met een aanzienlijk strafrechtelijk verleden. Het kabinet acht hen niet in staat te zorgen voor verantwoorde drankverstrekking. Door de nieuwe regeling worden . meer dan nu - criminele elementen uit de horeca geweerd.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Ministerraad strengere eisen drankverstrekkers '
Lees ook