Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht ministerraad
7 juni 2002

Ministerrraad stemt in met wetsvoorstel versterking handhaving milieuwetgeving

De ministerraad heeft op voorstel van minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met het wetsvoorstel `Handhavingsstructuur' ter verbetering van de handhaving van milieuwetgeving. Het voorstel beoogt per 1 januari 2005 een eind te maken aan de nu nog vrijblijvende samenwerking tussen departementen, provincies, gemeenten en waterschappen. Het ontwerp dat voortbouwt op de discussienota `Met recht verantwoordelijk' en de conclusies van het daarover gevoerde bestuurlijk overleg (januari 2002), biedt uitzicht op meer centrale sturing van de handhaving op zowel provinciaal als op rijksniveau.

Het voorstel verplicht de bij de milieuwethandhaving betrokken overheidsorganen tot samenwerking, ook met het Openbaar Ministerie. De provincie krijgt een regiefunctie om de samenwerking op haar territorium te bewerkstelligen. Zo nodig kan de provincie een gemeente of waterschap daartoe een aanwijzing geven. Bovendien kan de provincie de gemaakte afspraken met de gemeenten en waterschappen rechtskracht geven door ze op te nemen in de provinciale milieuverordening. Als de uitvoering van de milieuhandhaving toch onvoldoende is gewaarborgd, kan de provincie een speciale dienst oprichten en deze belasten met de handhavingstaken van zichzelf, gemeenten en waterschappen. Ook de minister van VROM krijgt een aanwijzingsbevoegdheid. Hij kan provincies bovendien verplichten tot oprichting van een milieudienst voor de handhaving. Tenslotte kunnen de ministers van VROM en van Verkeer en Waterstaat van gemeenten en provincies vorderen dat zij handhavend optreden. Indien daarop niet voldoende gereageerd wordt, kunnen de ministers, op kosten van de betrokken overheden, zelf ingrijpen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 07.06.2002Deel: ' Ministerrraad stemt in met wetsvoorstel versterking handhaving milie.. '
Lees ook