expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: MR STEMT IN MET WETSVOORSTEL.....

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET WETSVOORSTEL BENOEMING NIET-RAADSLID TOT

WETHOUDER

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met een wetsvoorstel dat - in de lijn van het regeerakkoord - de benoeming van wethouders van buiten de raad mogelijk moet maken. Het voorstel houdt in dat provincies en gemeenten aan het begin van de collegeperiode een keuze moeten maken: wethouders en gedeputeerden zijn allen tevens raadslid/statenlid (handhaving van de huidige situatie) of zij zijn geen van allen tevens raads- en statenlid. Dit laatste betekent niet dat raads- en statenleden niet tot wethouder en gedeputeerde benoemd kunnen worden. Wel moeten zij bij benoeming tot wethouder of gedeputeerde hun zetel in de gemeenteraad c.q. provinciale staten opgeven. Hoewel in het regeerakkoord niet expliciet wordt gesproken over de gedeputeerde die niet tevens statenlid is, vindt de regering het voor de hand liggen dat ook deze mogelijkheid in het wetsvoorstel wordt opgenomen. Het voorstel bevat daarom zowel de nodige aanpassingen van de Gemeentewet voor de wethouder van buiten de raad, als van de Provinciewet voor de gedeputeerde van buiten provinciale staten.

De regering is van oordeel dat gemeenten de mogelijkheid om wethouders van buiten de kring van gemeenteraadsleden te recruteren niet onthouden moet worden. Daardoor kan specifieke deskundigheid ten behoeve van het college worden aangetrokken. Dit kan de professionaliteit van het college ten goede komen. Het voorstel gaat uit van homogeen samengestelde colleges, dat wil zeggen dat alle wethouders tevens lid van de gemeenteraad zullen zijn, of zij zijn dat allen niet.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Ministers akkoord met benoeming niet-raadslid tot wethouder '
Lees ook