Ministerie van Binnenlandse Zaken


Van Boxtel, Hermans en Vliegenhart: waardering voor rapport Rekenkamer

5 maart 1999
Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid), minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben met waardering kennis genomen van het door de Algemene Rekenkamer vandaag gepresenteerde onderzoek naar het integratiebeleid etnische minderheden. Het onderzoek biedt goede aanknopingspunten voor verdere verbeteringen van het integratiebeleid. Zo onderschrijven de bewindspersonen de noodzaak om specifieke maatregelen regelmatig te evalueren en beleidsmaatregelen te voorzien van meetbare doelstellingen. Het Jaaroverzicht Integratiebeleid etnische minderheden zal worden verbeterd.

De opzet van het onderzoek van de Rekenkamer, dat gaat over de periode 1996-1997, biedt weinig inzicht in de resultaten van het gecoördineerde integratiebeleid. De Rekenkamer heeft een verdiepende studie gedaan naar één onderdeel van het integratiebeleid, 'onderwijs in het Nederlands als tweede taal'.

De beoordeling van één onderdeel van het beleid levert een beperkt beeld op van de werking van het integratiebeleid als geheel. Uit breder onderzoek, zoals de jaarlijkse evaluatie van het integratiebeleid door het Sociaal Cultureel Planbureau en het onlangs gepresenteerde Jaarboek Grote Stedenbeleid 1998, blijkt ondermeer dat de rechtspositie van leden van minderheidgroepen sterk is verbeterd, dat de huisvestingssituatie van de vier grootste minderheidsgroepen aanzienlijk vooruit is gegaan, dat de werkloosheid onder etnische minderheden daalt en het aantal werkende toeneemt, en dat met name de leerlingen die vanaf het begin het Nederlands onderwijs volgen een aanzienlijk hoger opleidingsniveau realiseren dan leerlingen van de eerste generatie.

Daarmee is niet gezegd dat er op deze belangrijke terreinen van het integratiebeleid geen problemen meer zouden bestaan. Integendeel, met name om de achterstanden in het onderwijs en de werkgelegenheid in te lopen zullen nog stevige beleidsinspanningen moeten worden geleverd. Daarvoor heeft het kabinet in de vorig jaar gepresenteerde nota 'Kansen krijgen, kansen pakken', nieuwe voorstellen gedaan. Op korte termijn brengt minister van Boxtel een notitie uit, waarin hij aangeeft hoe verschillende voorstellen worden uitgevoerd. Hierin zullen de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zoveel mogelijk worden verwerkt.

De Rekenkamer constateert op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een veelheid van (project)subsidies die niet geëvalueerd worden. Staatssecretaris Vliegenthart erkent dat er sprake is van versnippering, maar geeft tevens aan dat bij maatregelen waar een groot budget mee gemoeid is, zoals de inburgering van nieuwkomers, wel wordt geëvalueerd. In de nieuwe Welzijnsnota, die binnenkort aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, zal er een strakke programmatische opzet komen met heldere beleidsdoelstellingen. Evaluatie zal daar structureel onderdeel vanuit maken.

Relevante links:
Notitie Kansen krijgen kansen pakken
De Algemene Rekenkamer

Deel: ' Ministers blij met kritiek Rekenkamer op minderhedenbeleid '
Lees ook