expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Ministers tevreden uitspraak Raad van State HSL-Zuid

MINISTERS TEVREDEN OVER UITSPRAAK RAAD VAN STATE HSL ZUID

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en haar collega Pronk van VROM zijn tevreden over de uitspraak van de Raad van State in zake de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid. De afdeling bestuursrechtspraak verklaarde het grootste deel van de in totaal 190 beroepen die waren aangetekend tegen de Planologische Kernbeslissing en (delen van) het Tracébesluit van de HSL-Zuid, de A16 en de A4 ongegrond.

Alle wezenlijke onderdelen van de besluiten, zoals de beslissing voor de keuze van het tracé, de ruimte voor ontwerpoptimalisatie en de toegepaste geluidnormstelling zijn door de Raad bevestigd. Daardoor staat vrijwel niets een voorspoedige aanleg van de lijn in de weg.

In maart en april van dit jaar trok de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State maar liefst twaalf dagen uit voor de zitting. Aanvankelijk waren er 275 beroepen ingediend tegen de plannen voor de aanleg van de Hogesnelheidslijn en de verbreding en reconstructie van de snelwegen A4 en A16. Bij de daadwerkelijke behandeling door de Raad bleek dat er inmiddels bijna éénderde van de beroepen was ingetrokken danwel niet-ontvankelijk verklaard.

De afdeling heeft in totaal 22 beroepen tegen het tracé -besluit HSL-Zuid - gedeeltelijk- gegrond verklaard. Deze hebben nauwelijks betrekking op het tracé zelf, maar vrijwel steeds op de individuele situaties van omwonenden.

De uitspraak van de Raad van State betekent dat de start van de bouwwerkzaamheden geen vertraging zal ondervinden. De ministers zullen de benodigde herziene besluiten zo spoedig mogelijk opnieuw in procedure brengen.

Volgens planning zal de HSL-Zuid voor 1 januari 2006 worden opgeleverd. De uitspraak van de Raad van State sterkt de Minister van Verkeer en Waterstaat in het vertrouwen dat het tijdschema gehaald zal worden.

Simone Braun, 070-351 7116

07 sep 99 15:47

Zoekwoorden:

Deel: ' Ministers tevreden uitspraak Raad van State HSL-Zuid '




Lees ook