Federatie van Ouderverenigingen

Decentrale infrastructuur

26 september 2001

Versterking cliëntenpositie

Om de positie van mensen met een handicap te versterken is investeren in de regionale infrastructuur van de gehandicaptenorganisaties noodzakelijk. Er worden steeds meer vragen aan zorggebruikers en hun organisaties gesteld. Tegelijkertijd verbeteren de mogelijkheden tot (beleids-)beïnvloeding op vele levensterreinen van mensen met een handicap. Van onze organisaties wordt terecht verwacht dat wij structureel aan deze overlegsituaties deelnemen.In de MJA Gehandicaptenzorg van 5 september j.l. gaat een onderdeel over de versterking van de decentrale infrastructuur van de consumentenorganisaties in de gehandicaptensector. Op 21 september is door het bestuur van de FvO een notitie vastgesteld die samen met de CG-raad is opgesteld. In deze notitie wordt een globaal beeld geschetst van de onderlinge verdeling van de middelen en de inzet daarvan. Tijdens de Beleidsraad op 18 oktober a.s. komen de plannen rond de gewenste decentrale infrastructuur om de belangen van mensen met een handicap en hun vertegenwoordigers zo goed mogelijk te faciliteren uitvoerig aan de orde. Uitgebreide achtergrondinformatie vindt u in een van de komende afleveringen van Kaders.

Zoekwoorden:

Deel: ' MJA Gehandicaptenzorg decentrale infrastructuur '
Lees ook