MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht

09-06-1999
Compensatie van hogere lasten in Klimaatnota onduidelijk MKB-Nederland ziet in een aantal maatregelen in de Klimaatnota van minister Pronk een verdere lastenverzwaring, zowel voor ondernemers rechtstreeks alsook indirect via de consument. Daarnaast wordt een aantal maatregelen voorgesteld, waarmee Nederland verder vooruit gaat lopen dan andere Europese landen. Op zich is het een goede zaak dat Nederland in bepaalde situaties vooroploopt, maar er wordt via deze nota wel erg veel nadruk gelegd op Nederland - Gidsland. Nederland hoeft niet altijd het beste jongetje van de klas te zijn.

Dit stelt MKB-Nederland in een eerste reaktie op de Uitvoeringsnota Klimaatnota, die het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft gepresenteerd.

In de Klimaatnota nemen het benchmark-convenant en meerjarenafspraken voor de industrie een belangrijke plaats in. Omdat voor het industriële midden- en kleinbedrijf meerjarenafspraken op dit terrein erg moeilijk zijn te maken, komen er nu energievoorschriften in de milieuvergunning. Onduidelijk is echter hoe deze zich verhouden tot de meerjarenafspraken en hoe deze extra lasten voor het mkb worden gecompenseerd via de aangekondigde verhoging van de Energie Investeringsaftrek (EIA). MKB-Nederland betreurt het dat in dit verband concrete voorstellen voor een branche-gewijze energie-aanpak in het mkb ontbreken.
MKB-Nederland is daarnaast geen voorstander van een verdere verhoging van de Regulerende Energie Belasting (ecotax), omdat ten eerste nog steeds niet is aangetoond dat deze lastenverzwaring voor het mkb daadwerkelijk leidt tot energiebesparing en omdat ten tweede de door het kabinet toegezegde compenserende terugsluisregeling voor het mkb nog niet is gerealiseerd.
MKB-Nederland staat positief tegenover het feit dat de Energieprestatie adviezen (EPA) voor de sector handel en diensten voorlopig op vrijwillige basis plaatsvinden. Ten aanzien van de sector vervoer stelt MKB-Nederland dat het niet van realiteitszin getuigt het instrument rekening rijden op te voeren in deze nota, daar waar minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat al heeft gezegd voorlopig af te zien van de generieke invoering van rekening rijden. Daarnaast lijkt de aangekondigde differentiatie in de Belasting Personenauto´s en Motorrijwielen (BPM) strijdig met het variabilisatiebeleid van het kabinet.
De voorstellen uit de Klimaatnota worden volgens MKB-Nederland extra duur als gevolg van de herziening van de Electriciteitswet en de Gaswet.

Positief is MKB-Nederland tenslotte over het feit dat de door het kabinet eerder voorgestane accijnsverhogingen niet meer voorkomen in de nota.

Deel: ' MKB Compensatie hogere lasten in Klimaatnota onduidelijk '
Lees ook