MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht

20-03-2000
Economisch belang van familiebedrijven versterken Familiebedrijven vertegenwoordigen een groot economisch belang. Circa 85 procent van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf is een familiebedrijf. Zon 64 procent van de werkgelegenheid komt voor rekening van het familiebedrijf. Familiebedrijven drukken daarmee een groot stempel op de Nederlandse economie en vormen een sleutel voor verdere ontwikkeling daarvan. Maar steeds minder familiebedrijven blijven in handen van de familie en verkoop aan derden of bedrijfsbeëindiging is steeds vaker aan de orde. Daarmee verdwijnt de sterke binding van het bedrijf met werknemers, klanten en leveranciers.

Gelet op het aanzienlijk aandeel van familiebedrijven aan de Nederlandse economie, heeft de Stichting Maatschappelijk Ondernemen van MKB-Nederland onderzoek laten uitvoeren naar de positie van familiebedrijven in het maatschappelijk en economisch krachtenveld. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dit is uitgemond in een aantal aanbevelingen, zowel richting de familiebedrijven als aan brancheorganisaties, MKB-Nederland en de overheid.

Familiebedrijven
Familiebedrijven kunnen een sterkere positie op de arbeidsmarkt innemen indien zij zich meer als zodanig profileren. Het familiebedrijf blijkt een goede, sociale en zorgzame werkgever te zijn. Van dit imago moet zowel in- als extern gebruik worden gemaakt. Hierdoor kan verloop van werknemers worden beperkt en kan beter het hoofd worden geboden aan de krapte op de arbeidsmarkt bij het zoeken van nieuwe werknemers.

Veel bedrijven blijken geen afspraken te hebben gemaakt om eventuele toekomstige problemen binnen de familie rond opvolging te voorkomen. Er dient tijdig met het regelen van opvolging te worden begonnen. Emoties rond dit aspect moeten niet worden genegeerd. Begeleiding door een deskundige buitenstaander is gewenst. Kennis, ervaring en verantwoordelijkheden moeten stapsgewijs in de vorm van een overdrachtsplan worden geregeld. Ook het opstellen van een familiestatuut en familieberaad kan daarbij helpen. Verder wordt geadviseerd dat familiebedrijven zich in een netwerk organiseren om ervaringen uit te wisselen.

Brancheorganisaties
Het aantal familiebedrijven verschilt per branche, maar komt wel in alle branches voor. Daarom moeten brancheorganisaties beleid ontwikkelen en meer aandacht aan deze categorie besteden. Dit kan onder andere door bredere scholing en voorbereiding op een loopbaan in het familiebedrijf.

MKB-Nederland
De Stichting Maatschappelijk Ondernemen vraagt aan MKB-Nederland de juridische, fiscale en financiële aspecten in kaart te brengen. Daar waar knelpunten zijn moeten die worden weggenomen. Het familiebedrijf moet op de politieke agenda komen. MKB-Nederland kan een rol spelen in het stimuleren van een breed meerjarig onderzoeks- programma dat is gericht op het ontwikkelen van kennis en het bundelen van bestaande informatie in een kenniscentrum familiebedrijven. De toegankelijkheid zou zodanig moeten zijn dat het een optimaal gebruik door familiebedrijven, adviseurs, financiers, beleidsmakers en onderzoekers waarborgt.

Overheid
De overheid moet het economisch belang van familiebedrijven onderkennen. Hierbij moeten mede betrokken worden de bijdrage van familiebedrijven aan het Bruto Nationaal Product, aan de werkgelegenheid, het aandeel in de bedrijvendynamiek (toe- en uittreding) en ook bijdragen aan het innovatiepotentieel. Verder moet de overheid ook de Europese dimensie en de verschillen in fiscaal-juridische regelingen in de verschillende EU-lidstaten monitoren, omdat in Nederland overdracht en opvolging fiscaal-juridisch nadeliger is geregeld dan in andere EU-lidstaten.
Het rapport Het familiebedrijf in het maatschappelijk krachtenveld is tijdens het vijfde Slot Zeist Congres van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen door voorzitter J. ten Hoopen aangeboden aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, drs. H.H.F. Wijffels en aan de voorzitter van MKB-Nederland, drs. H. de Boer.

Deel: ' MKB economisch belang van familiebedrijven versterken '
Lees ook