MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht

15-02-2000

Extra investeringen Rijk bedrijfseconomisch onderbouwen Dat een belangrijk deel van de miljardenmeevallers naar investeringen in zorg en onderwijs zou moeten gaan is bedrijfseconomisch niet deugdelijk onderbouwd. In de huidige discussie over de miljarden wordt slordig gebruik gemaakt van de term investeringen. Pas als de investeringen werkelijk produktiviteit verhogend werken, is er een reële basis om meer geld aan deze sectoren te spenderen. Uitsluitend salarisverhogingen of meer handen aan het bed zijn onvoldoende basis om een forse injectie in deze sectoren te rechtvaardigen.

Dit stelt MKB-Nederland voorzitter Hans de Boer bij de presentatie van de MKB-Miljoenennota bij de ING-Bank in Amsterdam. De MKB-Nederland voorzitter pleit voor het verkrijgen van een beter inzicht in de verhouding tussen overhead- en operationele kosten in onderwijs en zorg. De indruk bestaat namelijk dat de overheadkosten t.o.v. die in het bedrijfsleven aan de royale kant zijn. Sectoren, die een beroep menen te kunnen doen op meer publieke middelen, hebben de dure maatschappelijke plicht er eerst voor te zorgen dat ze zo efficiënt mogelijk functioneren. Indien er een goed bedrijfseconomisch beeld is van de kosten en baten, zullen nieuwe investeringen werkelijk toegevoegde waarde leveren en knelpunten kunnen oplossen.

MKB-Nederland zal investeringen die aan deze bedrijfseconomische criteria voldoen van harte ondersteunen. Overigens is MKB-Nederland van mening dat verlaging van de staatsschuld prioriteit nummer ëën blijft.Daarnaast zijn extra investeringen in infrastructuur voor het midden- en kleinbedrijf topprioriteit. In het mkb blijkt bereikbaarheid, samen met het verkrijgen van medewerkers topprioriteit.

MKB-Nederland meent dat er voldoende bedrijfseconomische redenen zijn om de meevallers voor een deel te gebruiken voor extra infrastructurele projecten. De Boer stelt dat niet alleen moet worden gekeken naar de huidige overschotten, die in feite slechts enkele miljarden bedragen. Beter en structureler is het de balans van het Rijk verder op te schonen. MKB- Nederland vindt dat het Rijk zijn deelnemingen in sectoren zoals telecommunicatie dient te vervreemden. De daaruit voortvloeiende rentevoordelen geven ruimte voor produktieve investeringen.

Deel: ' MKB extra investeringen Rijk bedrijfseconomisch onderbouwen '
Lees ook