MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


10-06-1999
MKB-Nederland: Kleinverbruikers moeten in 2002 vrij electriciteit kunnen inkopen
Kleinverbruikers moeten in 2002, 5 jaar eerder dan nu gepland, vrij zijn in de inkoop van electriciteit. MKB-Nederland pleit hiervoor omdat de organisatie absoluut niet gerust is op de effecten op het midden- en kleinbedrijf als gevolg van de huidige gefaseerde liberalisering van de energiesector.

Op 1 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met de gewijzigde Electriciteitswet 1998. Bij de behandeling in de Eerste Kamer is onder meer gedebatteerd over onderwerpen als de niet-marktconforme kosten (de zogenoemde bakstenen) en de privatisering van het electriciteitsnet.

MKB-Nederland had ten tijde van de behandeling van de Electriciteitswet in de Tweede Kamer, medio maart van dit jaar, door middel van een brief aan de Vaste commissie voor Economische Zaken reeds fel gereageerd op deze en andere aspecten betreffende de voorgenomen wijziging van de Electriciteitswet 1998. De kern van de reactie van MKB-Nederland was dat in het liberaliseringsproces voldoende rekening moet worden gehouden met de belangen van kleinverbruikers, waaronder het midden- en klein-bedrijf.

In de Tweede Kamer is met succes gepleit voor een wettelijke bescherming van de kleinverbruiker binnen de mogelijkheden die de electriciteitswet biedt. De amendemen-ten hadden onder meer betrekking op een gelijke verdeling van de voordelen van de liberalisatie over groot- en kleinverbruikers en een brede maatschappelijke betrokken-heid bij het bepalen van tarieven, tariefstructuren en voorwaarden met betrekking tot het elektriciteitsnet.

Ondanks deze successen is MKB-Nederland nog niet gerust op de uiteindelijke gevol-gen van de liberalisering voor het midden- en kleinbedrijf. De angst dat als gevolg van de liberalisering de kleinverbruikers te maken krijgen met prijsstijgingen werd recente-lijk nog eens bevestigd door een rapport van de Europese Commissie. Uit het rapport van 6 mei 1999 aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement over de stand van zaken in de liberalisering van de energiemarkten blijkt, dat in omringende landen de kleinverbruikers in de periode 1994-1998 te maken hebben gehad met aanzienlijke prijsstijgingen. Deze rapportage laat zien dat kleinverbruikers in de periode 1994-1998 tot 60% meer zijn gaan betalen. Dit terwijl de industriële afnemers (> 10 Gwh per jaar) in dezelfde periode te maken hebben gehad met kostendalingen tot meer dan
20%. Het mag duidelijk zijn dat MKB-Nederland een dergelijke ontwikkeling in Nederland niet zal accepteren.
De grote onzekerheid voor kleinverbruikers is de zogenaamde "beschermde" status die bepaalt dat deze verbruikers tot maar liefst
2007 niet vrij zijn om zelf te bepalen waar men elektriciteit inkoopt. De grote groep ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kan tot deze tijd geen invloed uitoefenen op de tarieven die men betaalt. Dit terwijl de grootverbruikers deze mogelijkheid reeds hebben vanaf januari van dit jaar en 50.000 middelgrote verbruikers deze mogelijkheid krijgen begin 2002.

MKB-Nederland is van mening dat de groep kleinverbruikers eveneens in
2002 vrijheid moet krijgen in de keuze van de energieleverancier. Bijkomende essentiële voorwaarde voor deze versnelde liberalisering is dat het mkb ruime mogelijkheden heeft om samen te werken bij de inkoop van energie. Ondernemers in het mkb-bedrijfsleven dienen in de toekomst nadrukkelijk van de mogelijkheid om inkoopcombinaties of gebruikers-raden op te richten gebruik te maken. Alleen op deze manier kan voorkomen worden dat in een vrije markt de kleinverbruikers alsnog met hogere electriciteitsprijzen te maken krijgen. Doelstelling van deze inkoopcombinaties zal zijn het zo goedkoop mogelijk betrekken van elektriciteit en de bijbehorende dienstverlening.

De afgelopen periode heeft MKB-Nederland verschillende gesprekken gevoerd met betrokkenen en deskundigen over het onderwerp liberalisering van de energiemarkt. Alle ontvangen signalen wijzen erop dat het strijden voor een vervroegde liberalisering voor de kleinverbruikers noodzakelijk is om te voorkomen dat het midden- en kleinbedrijf de dupe wordt van een gefaseerde liberalisering.

Deel: ' MKB Kleinverbruiker moet vrij electriciteit kunnen kopen '
Lees ook