MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


16-04-1999

MKB-Nederland: knelpunten in de gezondheidszorg veroorzaken onnodig arbeidsverzuim

Knelpunten in de gezondheidszorg kunnen onnodig arbeidsverzuim tot gevolg hebben en een verlenging van de verzuimduur met zich meebrengen. De kans dat werknemers hierdoor in de WAO terechtkomen neemt zienderogen toe.

Dit zei MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer gisteravond in zijn inleiding tijdens een mini-symposium georganiseerd door de afdeling Amsterdam van de artsenorganisatie KNMG.

De invoering van de Wulbz en de Wet Pemba hebben een aantal tekortkomingen in het functioneren van de gezondheidszorg bij de diagnose en behandeling van arbeidsrelevante aandoeningen aan het licht gebracht. Nu werkgevers zelf moeten opdraaien voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, wordt duidelijk welke belangrijke rol de zorgsector speelt bij zowel de preventie als behandeling van aandoeningen en gezondheidsklachten bij werknemers. Knelpunten in de gezondheidszorg leiden hierdoor direct tot hogere kosten voor werkgevers in met name het midden- en kleinbedrijf (mkb).

In zijn inleiding noemde de MKB-Nederland-voorzitter in dit verband onder andere de volgende knelpunten:

* lange wachttijden in het traject van diagnosestelling en medische behandeling;

* gebrekkige kennis in de gezondheidszorg over de sociaal-medische en arbeids-relevante aspecten van bepaalde aandoeningen;
* tekortschietende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de behandelende medici in de zorgsector en bedrijfs- en verzekeringsartsen;

Als oplossingsrichting stelt Hans de Boer voor om sociaal-medische criteria (zoals de thuis- of werksituatie van een patiënt) in individuele gevallen een rol te laten spelen bij het bepalen van de zorgbehoefte. Voorrangsbehandeling van bijvoorbeeld werkenden, wijst hij echter af. Ook wil de werkgeversvoorman samenwerking, communicatie en afstemming tussen diverse medische beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de begeleiding van zieke werknemers, stimuleren. Zo moet de mogelijkheid worden geopend om binnen de reguliere zorg onder bepaalde voorwaarden gespecialiseerde voorzieningen te creëren op het gebied van aandoeningsgerichte zorg om ziekte te voorkomen en arbeidsgeschiktheid te bevorderen. "Betrokken partijen dienen tezamen programmas te ontwikkelen gericht op een integrale aanpak van de gevalsbehandeling van zieke werknemers: van preventie, via verzuiminterventies en het oplossen van de klachten tot de feitelijke arbeidsreïntegratie", aldus de MKB-Nederland-voorzitter.

Om één en ander budgettair gerealiseerd te krijgen, stelt Hans de Boer voor om verzekeraars een groter financieel belang te geven bij een doelmatiger zorgverlening door ziekenhuizen.

Deel: ' MKB knelpunten gezondheidszorg veroorzaken arbeidsverzuim '
Lees ook