MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht

08-10-1999
MKB-Nederland praat met Cohen over asielzoekers in het mkb

MKB-Nederland wil asielzoekers op vrijwillige basis laten werken in sectoren die met personeelstekorten kampen. Op donderdag 7 oktober heeft hierover een gesprek plaatsgevonden met staatssecretaris Cohen van Justitie.
In samenwerking met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) wil MKB-Nederland (Stichting Maatschappelijk Ondernemen) een project starten om asielzoekers in reguliere vacatures te plaatsen. Het gaat daarbij om asielzoekers die naar verwachting in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Het project is erop gericht om hen zo snel mogelijk in de periode waarin een besluit wordt genomen over een asielaanvraag (officieel zes maanden maar in de praktijk vaak langer), aan een betaalde baan te helpen. Uitzendbureaus moeten dit via de uitzendformule verder vorm geven, zo is het voorstel van MKB-Nederland en ABU.

Uitgangspunten
Asielzoekers zonder verblijfsvergunning maar met een gerede kans om deze te krijgen, kunnen op vrijwillige basis aan het werkgelegenheidsproject van MKB-Nederland en ABU deelnemen. Als uitgangspunt geldt dat de asielzoeker voordat hij of zij aan het werk gaat, een kortdurend taal- en cultuurprogramma volgt. In de periode van de asielaanvraag dienen geen verwachtingen te worden gewekt door het opbouwen van (meeneembare) rechten voor een uitkering of pensioen. In dat kader ligt het voor de hand om werkgevers die asielzoekers (tijdelijk) in dienst nemen geen premies sociale verzekeringen te laten afdragen. Overigens sluiten in het voorstel van MKB-Nederland en ABU het uitzendbureau en de asielzoeker een uitzendovereenkomst. Hier gaat echter nog een heel traject aan vooraf.

Projectopzet
Een project komt tot stand op basis van het profiel van asielzoekers in een asielzoekerscentrum (azc). Een door het azc geselecteerd uitzendbureau zoekt hier op basis van de vraag naar personeel in een regio, de juiste vacatures bij. MKB-Nederland stelt voor om in zes azc´s projecten te starten met circa 50 asielzoekers. Een deelnemend azc en de geselecteerde uitzendorganisatie sluiten hierover een overeenkomst. Indien binnen een redelijk korte termijn duidelijkheid bestaat over de status van de asielzoeker, kan vrij snel worden begonnen met het taal- en cultuurprogramma. De eerste uitplaatsing van een asielzoeker zou zodoende na ongeveer drie maanden na aankomst in ons land, kunnen plaatsvinden. De uitplaatsing kan vervolgens conform de nieuwe Vreemdelingenwet maximaal 26 weken per jaar duren.

Beloning
Om concurrentievervalsing tussen bedrijven te voorkomen, worden de asielzoekers volgens de uitzend-cao beloond. Door de vrijstelling van de sociale premies sociale verzekeringen is het voor bedrijven aantrekkelijk om asielzoekers op te nemen. De vrijstelling komt in de praktijk neer op een verlaging van de bruto loonkosten met ongeveer 15 procent. Met een dergelijke verlaging wordt onaanvaardbare concurrentievervalsing tussen bedrijven (maar ook tussen werkzoekenden onderling) uitgesloten. De kosten voor bemiddeling en begeleiding (taal- en cultuurprogramma) door het uitzendbureau worden in de plannen van MKB-Nederland en ABU betaald door het azc. De verrekening van het loon van de asielzoeker vindt plaats tussen de uitzendorganisatie en het azc. Betaling van loon vindt dus niet rechtstreeks plaats aan de asielzoeker. Na aftrek van kosten (van het azc) dient er echter een aantrekkelijke vergoeding voor de asielzoeker over te blijven.

Deel: ' MKB-Nederland praat met Cohen over asielzoekers in het mkb '
Lees ook