MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

11-06-2002
MKB-Nederland presenteert 10-puntenplan voor het mkb

Het overgrote deel van de bedrijven in Nederland behoort tot het midden- en kleinbedrijf (99%). Bindende mkb-kenmerken zijn: kleinschalig, wendbaar, innovatief, teamgeest en verantwoordelijkheid. In het mkb werken ruim 2,8 miljoen mensen en het is nog altijd de banenmotor bij uitstek.

De economische situatie van Nederland is sterk gewijzigd. Na jaren van sterke groei is er sprake van hapering. Er is hoge inflatie, de lonen stijgen, terwijl de arbeidsproductiviteit niet meegroeit en er is in bepaalde sectoren krapte op de arbeidsmarkt.
Meer dan ooit is het zaak ondernemerschap te stimuleren; volop ruimte te geven. Kabinet en parlement hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Het gaat erom het mkb als uitgangspunt voor beleid te maken. Dáár begint het, dáár wordt duidelijk wat wel en wat niet kan. Wat goed is voor het mkb, is goed voor groot, voor de gehele economie. De nieuwe minister van Economische Zaken moet zich primair richten op het mkb en de relatie tussen het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf verbeteren. Daarnaast moet deze minister zich zeer sterk maken in het Kabinet om dit te realiseren. Dit 10-puntenplan pretendeert niet alle mkb-punten weer te geven. Het is van groot belang dat een nieuw Kabinet op onderstaande punten maatwerk levert. MKB-Nederland heeft dit 10-puntenplan gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Zomerborrel in het perscentrum Nieuwspoort.


1. Het nieuwe Kabinet moet in een vervroegd Najaarsoverleg sociale partners ondersteunen bij de inzet op de nullijn. Dit is het enige middel om op korte termijn de concurrentiepositie van Nederland veilig te stellen. In dat kader moeten de overschotten uit de sociale fondsen gericht worden ingezet.


2. Voor de middellange termijn -die vandaag begint- gaat het om productiviteitsverhoging. De overheid moet een belangrijke regiefunctie vervullen om de communicatie op ict-gebied tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven en overheid, te vergemakkelijken. Standaardisatie zal de arbeidsproductiviteit in het bedrijfsleven aanzienlijk verhogen.


3. Door het afschaffen van de wetten Pemba en Zondagsarbeid en het opschonen van verlof- en scholingsregelingen, brengt het nieuwe Kabinet een nieuw en geëmancipeerd evenwicht in de relatie tussen werkgever en werknemer. Het gaat erom dat werkgever en werknemer zowel voor zichzelf als naar elkaar toe verantwoordelijkheid dragen.


4. ACTAL moet worden opgeheven, tenzij dit orgaan de bevoegdheid krijgt nieuwe wet- en regelgeving van twee eisen te voorzien. Eén: voor elke nieuwe regeling wordt een oude opgeheven. Twee: elke regeling is eindig; houdt na 3 jaar op, tenzij dan door argumenterende bewijsvoering wordt aangetoond dat deze regeling nog steeds nodig is.


5. Fiscaal kan het mkb in de komende kabinetsperiode rekenen op transparante belastingheffing over alle vormen van winst (box 4), permanent lage btw op arbeidsintensieve diensten, ongedifferentieerde OZB en een belastingverlagingsplan voor lagere overheden.


6. De overheid moet in al haar aanbestedingen een gedragslijn implementeren die het nationale en regionale midden- en kleinbedrijf een extra steuntje in de rug geeft om aanbestedingsopdrachten te verwerven.


7. Ondanks alle inspanningen is er een enorme sleet in het beroepsonderwijs. Het nieuwe kabinet zal onverkort moeten kiezen voor versterking van het beroepsonderwijs. Vraaggestuurd onderwijs met behulp van vouchers moet leiden tot een adequaat vraaggestuurd financieringssysteem.


8. Ondernemerschap in de zorg moet door het nieuwe Kabinet worden gestimuleerd door de AWBZ op te nemen in de Algemene Verzekering. Er moet gewerkt worden aan een eenvoudige set spelregels die ruimte geeft aan nieuwe ondernemersinitiatieven in de zorg, waarbij klant en efficiency centraal staan.


9. Twee gebieden die traditioneel de dragers zijn van de nationale economie dreigen op slot te gaan; binnensteden en plattelandsgebieden. Eén van de eerste taken van de nieuwe minister van Economische Zaken moet zijn zowel voor de binnensteden als het platteland te komen met regelingen en dereguleringen die op deze plekken ruimte geeft aan het ondernemerschap.


10. Ondernemers en hun medewerkers worden in toenemende mate geconfronteerd met criminaliteit. Het nieuwe Kabinet moet aan deze onveilige situatie een halt toeroepen. Een landelijk gecoördineerde en uniforme aanpak van recidivisten moet mogelijk worden. Maar ook een grotere efficiency binnen het politie-apparaat met meer aandacht voor opsporing en aanhouding moet worden gerealiseerd.

Deel: ' MKB-Nederland presenteert 10-puntenplan voor het mkb '
Lees ook