Hoofd Bedrijfschap Ambachten

30 juli 2001

MKB-Nederland wil meer macht
MKB-Nederland wil meer zetels in de Sociaal-Economische Raad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Momenteel bezet MKB-Nederland drie van de elf werkgeverszetels in de SER. Naast de werkgeversorganisaties hebben ook de vakcentrales en de onafhankelijke kroonleden elf zetels. VNO-NCW, waarbij de grote ondernemingen zijn aangesloten, heeft zeven zetels en de boerenorganisatie LTO-Nederland één. Meer zetels voor MKB-Nederland gaan ten koste van de zetels van de andere werkgeversorganisaties.

Oprichting EIM Groep
Per 1 juni 2001 houdt de stichting EIM toezicht op de EIM Groep, inclusief de werkmaatschappijen. De stichting heeft verder als taak onderzoek naar het midden- en kleinbedrijf te bevorderen, en de wetenschappelijke status van het onderzoek te bewaken.

Forse koopkrachtstijging zelfstandigen door nieuw belastingstelsel De inkomenspositie van zelfstandigen is sterk verbeterd. Het reëel besteedbaar inkomen neemt dit jaar met 9,75% toe. Deze stijging is voor 8,25% toe te schrijven aan het nieuwe belastingstelsel.

Commissie beoordeelt Europese overheidssteun op internetpagina De Europese Commissie wil de controleerbaarheid vergroten van het beleid dat de afzonderlijke lidstaten voeren voor het toekennen van overheidssteun. Daarvoor is een scorebord voor staatssteun op internet ingesteld. Het beleid van de verschillende lidstaten wordt continu in de gaten gehouden, met elkaar vergeleken en van commentaar voorzien.

Competitie leidt tot betere sectorprestaties
Door turbulentie op de markt en concentratie van bedrijven is de afgelopen jaren de competitie tussen bedrijven toegenomen, met positieve gevolgen voor de prestaties van sectoren. Zo heeft de toegenomen competitie in de periode 1988-1999 geleid tot een hogere arbeidsproductiviteit, een hogere groei van de toegevoegde waarde en lagere prijzen in zowel de industrie als de diensten. Effecten op de middellange termijn verschillen echter van de effecten op de korte termijn. Op de middellange termijn wordt het effect van de toegenomen competitie op de werkgelegenheidsgroei en op de nettowinstmarge negatief in zowel de industrie als de diensten. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

f 50 miljoen extra voor ICT in het mkb
Minister Jorritsma van Economische Zaken trekt f 50 miljoen extra uit om ICT (Internettoepassingen en elektronisch zakendoen) in het midden- en kleinbedrijf een forse impuls te geven. Dat staat in het Plan van Aanpak "Het MKB in De Digitale Delta" dat de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ambassadeurs maken zich sterk voor de doorbraak van het "glazen plafond"
Een netwerk van ambassadeurs gaat op diverse manieren de doorstroom van vrouwen naar topfuncties bevorderen. Vijftien prominente topfunctionarissen uit het bedrijfsleven gaan zich vanaf september 2001 een jaar lang sterk maken voor de doorbraak van het "glazen plafond". De voorzitter van het netwerk is de heer Kist (voorzitter van de Raad van Bestuur van de ING Groep).

Maatregelen om arbeidsdeelname herintredende vrouwen te bevorderen Het kabinet zal bij de begroting voor volgend jaar fiscale maatregelen nemen om het aantrekkelijker te maken voor herintredende vrouwen om aan het werk te gaan. Verder willen staatssecretaris Verstand en minister Vermeend convenanten sluiten met sociale partners om in sectoren met veel vacatures de instroom van herintreedsters te bevorderen.

Steeds meer allochtone ondernemers
Medio 2000 kent de Nederlandse samenleving een record van 49.000 allochtone ondernemers. Bijna 5.000 hiervan zijn afkomstig uit de tweede generatie. Sinds 1986 is het aantal eerste generatie allochtone ondernemers verdrievoudigd. Ook het aantal ondernemers als percentage van de gehele groep neemt toe.
De top 3 allochtone ondernemers, zowel eerste als tweede generatie, komen uit Turkije gevolgd door Suriname, China en Hong Kong. De overlevingskansen van de allochtone starters nemen ook toe. In 1993 ging nog 28% van de allochtone starters binnen een jaar failliet, nu is dat percentage gedaalde naar 17%. Het landelijk percentage is 14%.

Nederlandse mkb grootste werkgelegenheidsgroei in Europa Sinds 1988 genereert het Nederlandse mkb de grootste groei in werkgelegenheid vergeleken met andere Europese landen. Over de gehele periode tot 2000 kent het Nederlandse mkb een groei van 0,9%. Het Nederlandse kleinbedrijf is hier hoofdzakelijk verantwoordelijk voor met een werkgelegenheidsgroei van 4,1%. De prognoses tot 2002 geven een geringe terugloop in werkgelegenheidsgroei weer. In 2002 wordt de groei geraamd op 2% wat een toename impliceert van 61.000 banen. Eind 2000 telde het mkb 110.000 vacatures. In het mkb werken minder ouderen en hoogopgeleiden dan in het grootbedrijf.

Arbeidsbureaus: werkloosheid gaat stijgen
De daling van de werkloosheid stokt en kan na 2002 omslaan in een stijging. Meer dan de helft van de werklozen zal bestaan uit veertigplussers. Dat schrijft Arbeidsbureau Nederland in een prognose over de arbeidsmarkt. Op dit moment zit 7% van de beroepsbevolking zonder werk. Na een lichte daling tot 6% eind 2002, zal het aantal werklozen daarna weer toenemen. De voorspelling is gebaseerd op de veronderstelling dat dit jaar de economische groei 2,75% bedraagt en volgend jaar 2,25%. Het aandeel veertigplussers onder de werklozen stijgt van 48% nu naar "tenminste" 52% eind 2002. Jongeren blijven makkelijk werk vinden.

Laag verzuim in kleinbedrijf
Kleine ondernemingen houden hun werknemers beter uit de ziektewet dan bedrijven met meer dan honderd werknemers. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2000 hadden kleinere organisaties met minder dan tien werknemers een gemiddeld verzuim van 3,3%, terwijl het grootbedrijf met meer dan honderd werknemers op 8,1% zieke werknemers zat.

Nog geen claimcultuur beroepsziekten
Ofschoon wel eens anders wordt gesuggereerd is er in Nederland nog lang geen sprake van Amerikaanse toestanden als het gaat om schadeclaims wegens beroepsziekten. Uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat slechts 1% van de werkgevers in de afgelopen vijf jaar naar eigen zeggen aansprakelijk is gesteld voor schade als gevolg van een beroepsziekte. Dit zou landelijk gezien neerkomen op 3.500 werkgevers. In werkelijkheid ligt dit cijfer lager omdat sommige werkgevers in het onderzoek ten onrechte bedrijfsongevallen aanmerken als beroepsziekte.

Waadi vergemakkelijkt toetreding arbeidsmarkt voor werkzoekenden De Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), waarin drie jaar geleden de vergunningplicht voor uitzendbureaus en de maximale uitzendtermijn werd afgeschaft, heeft de drempel voor toetreding tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk verlaagd. Wel wordt de veranderde situatie rondom de inlenersaansprakelijkheid en het verdwijnen van de vergunning als keurmerk door de uitzendbureaus als nadelig ervaren. Het vervallen van de maximale uitzendtermijn heeft formeel echter wel geleid tot een betere afstemming op de personeelsbehoeften van inlenende bedrijven.

Internetportaal moet consument informeren over zijn rechten en plichten
Consumenten en leveranciers zijn slecht op de hoogte van de rechten en plichten van de consument en van de mogelijkheden tot geschillenbeslechting. Een internetportaal moet hierin verandering brengen.
Dit staat in de consumentennota "Versterking van de positie van de consument", waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Ybema van Economische Zaken heeft ingestemd.

Op zondag winkelen in trek bij consument
Koopzondag is zo langzamerhand een ingeburgerd begrip in Nederland. Bijna iedere detaillist, vooral in de binnensteden, opent regelmatig op zondag de winkeldeuren. En bijna elke consument winkelt wel eens op deze - voormalige - rustdag. Hiermee heeft het recreatief winkelen definitief een plaats verworven in het totale pakket van vrijetijdsbesteding, zoals sporten, een bezoek aan de bioscoop of een pretpark. Dit blijkt uit recent onderzoek van EIM naar het consumentengedrag op koopzondag.

Experimentele regeling persoonsgebonden reïntegratiebudget geëvalueerd Vooral arbeidsgehandicapten met een relatief hoge opleiding, volledig arbeidsongeschikten en arbeidsgehandicapte vrouwen blijken een beroep te doen op een persoonsgebonden reïntegratiebudget om aan de slag te komen. Overigens maken weinig arbeidsgehandicapten van deze mogelijkheid gebruik. De huidige experimentele regeling zal gefaseerd worden omgezet in een landelijke regeling die minder vrijblijvend zal zijn dan de experimenten.

CWI's moeten werkwijze van minderhedenconvenant overnemen De Centra voor Werk en Inkomen (CWI's) moeten volgend jaar allochtonen naar werk bemiddelen op de manier zoals dat nu gebeurt in het kader van het zogenoemde minderhedenconvenant. Door deze aanpak zijn in een jaar tijd 15.000 mensen uit etnische minderheidsgroeperingen aan het werk geholpen.

Minister kiest voor samenwerking Centrum Vakopleiding en de Regionale Opleidingen Centra
Het Centrum Vakopleiding, dat nu nog deel uitmaakt van Arbeidsvoorziening, wordt per 1 januari 2002 verzelfstandigd. Er zal aansluiting worden gezocht met de Regionale Opleidingen Centra. Die samenwerking zal uiteindelijk moeten uitmonden in gezamenlijke, regionale opleidingscentra.

Subsidie voor opscholing werknemers
Vanaf 30 juli kunnen brancheorganisaties bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) subsidie aanvragen voor werknemers die hun opleidingsniveau en daarmee hun inzetbaarheid gaan verhogen. Voor deze opscholingssubsidie is in totaal een bedrag van f 10 miljoen beschikbaar.

Scholier mbo krijgt beurs voor Europa
Scholieren boven de achttien in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moeten net als studenten in het hoger onderwijs hun studiefinanciering kunnen meenemen naar een land binnen Europa. Minister Hermans van Onderwijs wil dat onderzoeken in een proef.
Dat blijkt uit het debat dat Hermans voerde met de Tweede Kamer over zijn notitie "Studeren zonder grenzen". De mogelijkheid om in het buitenland te studeren moet niet alleen gelden voor studenten maar ook voor mbo-scholieren, aldus de Kamer.

Ondernemerschap centraal tijdens Beauty Salon 2001 Het verdwijnen van de vestigingseisen, de introductie van de Euro, de veranderingen in het belastingstelsel, het zijn allemaal zaken waar ondernemers mee te maken hebben of in de toekomst zullen krijgen. Gebleken is dat veel (startende) ondernemers in schoonheidsverzorgingsbranche behoefte hebben aan informatie over bedrijfsvoering en ondernemerschap, maar dat zij vaak niet direct de gang naar de juiste instanties weten te vinden. Speciaal hiervoor is op Beauty Salon 2001 het Ondernemers Informatie Centrum ingericht.

Turkse Annifer wordt lid MKB-Nederland
De Turkse ondernemersvereniging Stichting Annifer zal zich met bijna 90 leden aansluiten bij de organisatie van het midden- en kleinbedrijf, MKB-Nederland. Annifer ("Door het jaar vruchtdragend") telt vooral leden in de grote steden, uiteenlopend van makelaar tot groenteboer. De stichting is niet alleen bedoeld als belangenvereniging maar ook om de kwaliteit van de ondernemer te verbeteren

Deel: ' MKB-Nederland wil meer zetels in de Sociaal-Economische Raad '
Lees ook