MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

18-09-2001
Miljoenennota 2002: 3,1 miljard euro ruimte voor lastenverlichting onbenut.

MKB-Nederland ziet aantal fiscale wensen gerealiseerd.
De conjuncturele groeivertraging tast de toch al verslechterende concurrentiepostie van het bedrijfsleven verder aan. Hoge loonkosten, een te hoge arbeidsinkomensquote en een dalende winstquote, brengen conjunctuurgevoelige sectoren als de industrie in de gevarenzône, met alle gevolgen vandien voor onder andere de werkgelegenheid. Alle aandacht zal dan ook gericht moeten zijn op het verlagen van de lasten voor bedrijven, op de korte en langere termijn. Het Kabinet stelt een lastenverlichting van 1,3 miljard euro voor, maar laat 3,1 miljard euro aan mogelijke lastenverlichting onbenut in de Miljoenennota 2002. MKB-Nederland wil voor de korte termijn een substantiële terugsluizing van de sociale fondsen. Dit past binnen de financiële kaders van het Regeerakkoord. Voor de langere termijn moet de vennootschapsbelasting tot 30% worden teruggebracht.
Alhoewel het de laatste begroting is van Paars-2, zou MKB-Nederland een veel harder antwoord willen zien op de tegenvallende economie. MKB-Nederland vindt dit zo belangrijk, dat zij voorstelt het Najaarsoverleg te vervroegen.

Grootste bottleneck bij het verbeteren van de concurrentiepositie is de ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote en de forse groei van de loonkosten, zeker ook in relatie tot de ons omringende landen. Deze hoge loonkosten worden voor een deel veroorzaakt door de schaarste op de arbeidsmarkt, die nauwelijks zal afnemen. Terecht zet het Kabinet hoog in op arbeidsmarktverruimende maatregelen. De beoogde fiscale faciliteiten vormen zowel voor werkzoekenden als werkgevers een goed instrument om de arbeidsdeelname te bevorderen. Met name de toetrederskorting zal bijdragen aan het verminderen van de armoedeval. MKB-Nederland vindt het uit oogpunt van arbeidsmarktverruiming ongepast een boete voor werkgevers in te voeren die werknemers van 57,5 jaar en ouder -moeten- ontslaan. Hiermee geeft het Kabinet een verkeerd signaal af. Voorts kunnen de sociale premies veel verder omlaag dan het Kabinet voorstelt. MKB-Nederland bepleit voor de komende jaren een veel forsere verlaging van de premies, waarbij het overschot van 4,5 miljard euro in circa drie, vier jaar wordt weggewerkt. De gerichte lastenverlichting die hiermee wordt bereikt om bedrijven te laten investeren en daarmee de arbeidsproductiviteit te laten toenemen, is gerechtvaardigd. Tegelijkertijd is deze premieverlaging een extra argument voor de vakbeweging om de looneisen te matigen.
Het laten mee-ademen van beloningsvormen met de conjunctuur, is een ander middel om de loonontwikkeling in de hand te houden. De in dit verband voorgestelde fiscale faciliteit voor flexibel belonen is een eerste stap in de goede richting naar beheersing van de structurele loonkosten.

MKB-Nederland ondersteunt de extra investeringen van het Kabinet in onderwijs, veiligheid en zorg. In 2002 stopt het Kabinet 136 miljoen euro extra in het beroepsonderwijs. Dit is niet alleen van belang omdat de arbeidsmarkt roept om beter en hoger opgeleide mensen, maar ook het beroepsonderwijs zelf komt in een beter daglicht te staan. MKB-Nederland juicht deze investeringen toe, maar wil deze bijval wel koppelen aan aantoonbare toegevoegde waarde. Een zelfde soort value for money-principe geldt wat MKB-Nederland betreft ook voor de extra overheids-investeringen in de zorg. Eerst zien, dan geloven. De 10% meer blauw op straat zorgt niet voor een evenredig groter gevoel van veiligheid. Veel ondernemers en hun medewerkers voelen zich onveiliger dan ooit.

MKB-Nederland vindt de verlaging van de vennootschapsbelasting wel erg mager. In de komende vier jaar dient sneller te worden doorgetikt' naar een trapsgewijze verlaging tot een voorlopig eindtarief van 30%. MKB-Nederland is uitermate verheugd dat een aantal consumentgerichte sectoren van het knellend keurslijf van het hoge btw-tarief wordt verlost, in casu de medische hulpmiddelen branche en de sportaccommodaties. Hiermee gaat een grote wens van MKB-Nederland in vervulling.
MKB-Nederland prijst het Kabinet dat het niet de ogen heeft gesloten voor de problemen die het bedrijfsleven ondervindt met de fiscale regeling voor grijskentekenauto's. Een 10% bijtelling zonder boekhouding is het eindresultaat. Voor-komen moet worden dat bij de vaststelling van de auto's die in aanmerking komen te streng wordt geselecteerd. Gevolg daarvan kan zijn dat de oplossing een lege dop blijkt.

Waardering heeft MKB-Nederland voor de royale investeringen die EZ blijft doen in technologie en innovatie. Te denken valt aan de WBSO, het inschakelen van de regeling voor branche-organisaties bij kennisoverdracht en het samen met het mkb zoeken naar kansrijke technologieen, die in kleine en middelgrote bedrijven kunnen worden ontwikkeld. De extra impuls aan het toepassen van ict in het midden- en kleinbedrijf is een prima initiatief. Teleurstellend is het feit dat EZ het nijpend tekort aan bedrijsfsterreinen weliswaar signaleert, maar oplossingen doorschuift naar het volgend Kabinet. Investeren in de ruimtelijke infrastructuur is sowieso van de politieke urgentie-agenda afgevoerd. Hoe kan dat?

Vooruitlopend op de verdergaande Europese éénwording verdient het waardering dat het budget technologiegelden voor samenwerking tussen middelgrote en kleine bedrijven in Europa aanzienlijk wordt verhoogd. Onbegrijpelijk vindt MKB-Nederland het doodzwijgen van ambitieuze plannen, verwoord in het Handvest Kleine Ondernemingen, die de afgelopen jaren door de Europese Raad zijn ontwikkeld (Lissabon, Bologna) om de positie van het mkb in Europa aanzienlijk te versterken.

Delft, 17 September 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' MKB-Nederland ziet aantal fiscale wensen gerealiseerd '
Lees ook