TNO

Perskamer

Reïntegratiebeleid in MKB heeft informeel - maar effectief - karakter MKB-werkgevers grotere invloed op reïntegratie dan zij zelf denken

7 februari 2000

De meeste werkgevers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) ervaren uitval en ziekte van hun werknemers als zaken die buiten hun macht liggen. Ze kunnen het reïntegratieproces van medewerkers echter wel degelijk positief beïnvloeden. Dat kan door snel adequate, al dan niet externe, hulp te bieden. Vooral kleinere bedrijven zouden meer voorlichting kunnen gebruiken over dit soort vaak eenvoudige maar effectieve maatregelen. Daarnaast blijkt een informeel reïntegratiebeleid, althans in het MKB, effectiever dan vaak gedacht.

Dat blijkt uit het onderzoek "De baas en ziekte. Ziekte de baas. Reïntegratie in het Midden- en Kleinbedrijf". TNO Arbeid heeft als eerste onderzocht wat de relatie is tussen het reïntegratiebeleid van bedrijven en wat werkgevers daadwerkelijk doen om verzuimende en arbeidsongeschikte werknemers aan het werk te houden. TNO interviewde 117 werkgevers uit vele sectoren van het MKB over hun aanpak ter voorkoming van WAO-instroom van hun 244 langdurig zieke medewerkers en over de resultaten ervan. De uitkomsten werden tevens vergeleken met het beleid van grotere bedrijven op basis van een secundaire analyse van de gegevens van het werkgeverspanel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bedrijfsgrootte bepaalt veelal concrete reïntegratie-inspanningen Uit het TNO-onderzoek blijkt dat MKB-werkgevers de gezondheid van hun medewerkers, en daarmee hun reïntegratie, wel degelijk positief kunnen beïnvloeden. Of men dit ook daadwerkelijk doet, hangt af van de bedrijfsgrootte. Kleinere bedrijven blijken zowel minder vaak hulp in te schakelen van in- en externe deskundigen als een arbodienst alsook zaken als werkaanpassingen (b.v. lichter werk of een andere bureaustoel) in te zetten. Kleine bedrijven (< 10 werknemers) krijgen gemiddeld slechts eens in de tien jaar te maken met dreigende WAO-intrede. De onderzoekers pleiten dan ook voor meer voorlichting over instanties en deskundigen tot wie werkgevers zich in zo'n geval kunnen wenden.

Motivatie langdurig zieke geen invloed op reïntegratiekansen, wél op beoordeling
Motivatie op zich blijkt nauwelijks een rol te spelen bij het wel of niet terugkeren van of het treffen van maatregelen voor de langdurig zieke werknemers, maar wél bij de beoordeling van het functioneren van de herstelde werknemers. Werkgevers beoordelen het functioneren van de werknemers gunstiger naarmate zij hun motivatie groter achten. Bij hoger opgeleiden en zeer gemotiveerde werknemers vinden werkgevers vaker dat de kosten van de reïntegratie tegen de baten opwegen.

Waarde van informeel reïntegratiebeleid ondergewaardeerd Nog geen 10% van de onderzochte MKB-bedrijven beschikt over een reïntegratiebeleid op papier. Zij blijken de voorkeur te geven aan een individuele aanpak in de vorm van maatwerk. Reïntegratie lijkt in MKB-bedrijven niet verwaarloosd te worden, maar heeft wel een informeel karakter. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dan ook dat de waarde van informeel beleid, althans in het MKB, van meer belang is dan vaak gedacht.

"De baas en ziekte. Ziekte de baas. Reïntegratie in het Midden- en Kleinbedrijf." (ISBN 90-6365186-4), auteurs C.V. van Vuuren, S. Andriessen, M.J. van Gent,
A.A. Smit, H. Vinke en C.W.J. Wevers, is een uitgave van TNO Arbeid en, zolang de voorraad strekt, telefonisch te bestellen. Telefoonnummer 023 - 554 94 94. Het boek kost ƒ 60,-.

Meer informatie:
TNO Arbeid

Contactpersoon:
TNO Wegwijzer
Telefoon 015 269 69 69
E-mail infodesk@tno.nl

Deel: ' MKB-werkgevers hebben grote invloed op reintegratie '
Lees ook