Modeltoelatingsovereenkomst

1 februari 2000 , verzorgd door F.B.M. Sanders

De modeltoelatingsovereenkomst en het model voor het Document Medische Staf, zoals die tussen Orde en NVZ zijn ontwikkeld, zijn tijdens drie opeenvolgende ledenvergaderingen van 4 november 1999, 15 december 1999 en 20 januari 2000 besproken. In de eerste vergadering is het commentaar van u, onze leden, geïnventariseerd. Het commentaar is daarna gebundeld en op schrift gesteld en vervolgens in de tweede bijeenkomst met de ledenvergadering besproken. Aan de hand daarvan is de delegatie van de Orde weer met die van de NVZ in gesprek gegaan. Dat heeft belangrijke aanpassingen en verbeteringen opgeleverd. Het nieuwe model kwam uiterst kort voor de vergadering van 20 januari gereed. Het bestuur van de Orde heeft begrip voor de wens van de leden om een en ander uitgebreider te kunnen bestuderen om zo met een afgewogen oordeel te kunnen komen. Daarom is besluitvorming uitgesteld tot het moment dat de definitieve tekst beschikbaar is. Enkele vertegenwoordigers uit de ledenvergadering zijn voor overleg met het bestuur op 24 januari jongstleden uitgenodigd, zodat hun commentaar - weliswaar binnen de steeds smaller wordende onderhandelingsmarges - nog in de laatste ronde voor het bereiken van de definitieve tekst in samenwerking met het ministerie van Financiën zou kunnen worden betrokken.
Op 26 januari is wederom een bestuurlijk akkoord op beide documenten bereikt. Op deze versie zullen door ministerie van Financiën en Lisv de gevraagde zekerheden met betrekking tot het zelfstandig ondernemerschap van medisch specialisten moeten worden gegeven. En het is ook deze versie, die op 30 maart ter besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering van de Orde zal voorliggen.
Al met al een intensief proces voor alle betrokkenen. En dat is terecht: het gaat per slot van rekening om de belangrijkste overeenkomst die de medisch specialist, naast zijn maatschapsovereenkomst, beroepshalve aangaat. De herziening van de vorige modeltoelatingsovereenkomst - uit 1977 - blijkt veel vragen en emoties op te roepen. Het is daarom goed om nogmaals toe te lichten waarom het bestuur van de Orde onderhandelingen is aangegaan over een nieuwe model-
toelatingsovereenkomst en Document Medische Staf. Allereerst is de arts-patiënt-relatie sterk aan het veranderen. De patiënt evolueert steeds meer tot klant en verlangt een hoge integrale kwaliteit van het hem geleverde 'product', d.w.z. van begin tot eind van zijn gang door het ziekenhuis. De patiënt - onze klant - is van oordeel dat de medisch-specialistische zorg en de ziekenhuiszorg als een geïntegreerd geheel zou moeten worden aangeboden. Op de tweede plaats zijn de middelen in onze sector beperkt en neemt de vraag naar zorg gestaag toe. Dat noopt tot het maken van keuzen in het aanbod dat ziekenhuis en medisch staf samen willen leveren. Dergelijke strategische keuzen zullen ziekenhuisdirectie en medische staf dan ook samen moeten maken. In de kern zijn hiermee de factoren geschetst die het geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf zo wenselijk maken. In de woorden van de commissie Biesheuvel: "Kenmerkend voor dit bedrijf is dat de ziekenhuisorganisatie en de daarin werkzame artsen ......gezamenlijk staan voor het verlenen van doelmatige en kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg." Recente wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg blijkt ook uit te gaan van de eindverantwoordelijkheid van de ziekenhuisdirectie voor de leiding en continuïteit van de ziekenhuisorganisatie. Ik geef daarvan twee voorbeelden. De WGBO bepaalt dat het ziekenhuis - ook als het geen partij is bij de geneeskundige behandelingsovereenkomst die de patiënt met de medisch specialist aangaat - voor elke tekortkoming daarin mede aansprakelijk is. De Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht het ziekenhuis tot het aanbieden van verantwoorde zorg en tot het maken van een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat deze 'redelijkerwijs' moet leiden tot verantwoorde zorg. Deze eindverantwoordelijkheden zijn alleen maar waar te maken, als er in het ziekenhuis-nieuwe-stijl ook een verantwoordelijkheidsverdeling tussen ziekenhuisdirectie en medisch specialisten kan worden overeengekomen: een verdeling die ook in toelatingsovereenkomsten moet kunnen worden verankerd. Het vorige 'model van een overeenkomst ziekenhuis - medisch specialist', opgesteld door NZr en LSV, voldoet niet aan deze eisen.
Met de invoering van de Integratiewet per 1 februari krijgt het door Biesheuvel voorgestane 'een aanspreekpunt voor verzekeraars' gestalte. De medewerkersovereenkomsten tussen medisch specialisten en ziekenfonds komen immers te vervallen. Willen medisch specialisten hun strategische ambities kunnen verwezenlijken, juist met het oog op hun wezenlijke inbreng bij de inrichting van de patiëntenzorg en de behartiging van hun legitieme zakelijke belangen, dan zullen zij erin moeten slagen om in het verband van de steeds groter wordende medische staven en als vrijgevestigde medisch specialisten tot een gezamenlijk gedragen standpunt te komen. Daarvoor is bindende collectieve besluitvorming nodig. Dit inzicht vormt de kern van de inzet van de Orde op de rol van de medische staf én een herkenbare positie voor het collectief van vrijgevestigden in het Document Medische Staf. De kapstok van de nieuwe regeling is daarom een individuele toelatingsovereenkomst tussen ziekenhuis en medisch specialist, waarin de collectieve regelingen die zijn opgenomen in een Document Medische Staf doorwerken. Dergelijke collectieve regelingen zullen voor een deel met de medisch staf worden overeengekomen, voor een ander deel ook na overleg kunnen worden vastgesteld.
Verder zal een deel van de regelingen worden overeengekomen in overleg met een 'ter zake representatieve gemandateerde vertegenwoordiging' van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Het bestuur van de Orde is van mening, dat na de inbreng vanuit de ledenvergadering, de hernieuwde onderhandelingen met de NVZ en de inbreng van het ministerie van Financiën een - gegeven het wettelijk kader - zo evenwichtig mogelijke set aan overeenkomsten tot stand is gebracht. Zoals gezegd: op 30 maart 2000 zal de ledenvergadering zich daarover in finale zin moeten uitspreken. U allen bent daarbij van harte welkom!

F.B.M. Sanders, voorzitter

© copyright ORDE 2000

Deel: ' Modeltoelatingsovereenkomst en Document Medische Staf '
Lees ook