Opkopzorg


Modeltrajecten Cliëntinformatie en cliëntondersteuning, januari 2003 28-01-2003

Doel bij de modeltrajecten van het thema Cliëntinformatie en cliëntondersteuning is het ontwikkelen van (nieuwe) werkwijzen ten aanzien van het informeren en ondersteunen van cliënten gerelateerd aan de gemoderniseerde AWBZ.

Waar mogelijk zijn de modeltrajecten cliëntinformatie en cliëntondersteuning ondergebracht bij de thema's:


1. Functiegerichte indicatiestelling

2. PGB

3. Zorg in natura

Via de modeltrajecten onder het thema PGB wordt gewerkt aan cliënteninformatie voor (potentiële) PGB-budgethouders. Dit heeft onder andere geresulteerd in het stroomlijnen van de nodige informatie. Ook heeft dit traject een éénduidige PGB-brochure en diverse uniforme formulieren opgeleverd, die via cliëntenpanels zijn getest.

Onderwerpen die niet éénduidig bij één van de drie genoemde thema's zijn onder te brengen, komen onder het algemene thema cliëntinformatie en cliëntondersteuning aan de orde.
Op dit moment zijn er in drie regio's concrete gesprekken gaande om te komen tot een modeltraject onder dit thema. Twee modeltrajecten zijn inmiddels geconcretiseerd.

Het uitgangspunt bij de gemoderniseerde AWBZ is dat de (aankomende) zorggebruiker door het vraaggestuurde systeem meer bewegingsruimte krijgt. Om de mogelijkheden die de AWBZ-zorg biedt te kunnen benutten, hebben cliënten in bepaalde gevallen behoefte aan informatie en ondersteuning. Op deze manier wordt de positie van de cliënt ten opzichte van het zorgsysteem versterkt.

Algemene kenmerken van de modeltrajecten cliëntinformatie en cliëntondersteuning zijn:

* Cliëntinformatie en cliëntondersteuning kan betrekking hebben op de hele zorgketen van de AWBZ, dus vanaf de oriëntatiefase, indicatiestellingfase tot en met de zorgevaluatie, maar ook op de met de zorg samenhangende terreinen welzijn en wonen.
* Cliëntinformatie en cliëntondersteuning moeten dicht bij de cliënt worden gebracht. Een lokale en/of regionale inbedding is daarbij van belang.

Er wordt zo veel mogelijk uitgegaan van bestaande vormen van cliëntinformatie en cliëntondersteuning. Dubbele informatieverstrekking door middel van naast elkaar lopende initiatieven moet daarbij worden voorkomen. Stroomlijning van het bestaande aanbod is in veel gevallen gewenst. Witte vlekken moeten waar nodig worden ingevuld.

Cliëntinformatie
Bij cliëntinformatie wordt gedoeld op een breed scala aan informatie-uitingen dat op diverse manieren kan worden verspreid: mondeling (telefonisch/fysiek loket), folders, internet, etc. De informatie kan gaan over bijvoorbeeld het welzijn-, woon- en zorgaanbod, hoe men AWBZ-zorg kan verkrijgen, over een persoonsgebonden budget, enzovoort.

De informatie is zodanig dat zo mogelijk de gebruiker zich er zelfstandig mee kan redden.

Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning gaat een stap verder en komt in beeld als de cliëntinformatie niet toereikend is. Voorlopig wordt van de volgende werkdefinitie uitgegaan:
Cliëntondersteuning is een vorm van persoonlijk advies en / of begeleiding die naast algemene informatie kan worden geboden rondom de gebieden welzijn, wonen en AWBZ-zorg. Deze ondersteuning dient onafhankelijk, laagdrempelig en betrouwbaar te zijn en vindt plaats gedurende het traject dat een cliënt doorloopt 'naar' of 'naast' realisatie van zijn / haar (zorg)vraag.

Modeltraject Stichting het Klaverblad (Zeeland) De stichting Het Klaverblad komt op voor de belangen van iedereen die zorg of dienstverlening gebruikt, ondersteunt vrijwilligers die actief zijn als vertegenwoordigers van deze groep en biedt individuele dienstverlening.

Doelstelling is om namens cliënten / ouders te praten als het gaat om het beïnvloeden van het beleid van instanties en gemeenten.

Het Klaverblad is ook betrokken bij de ontwikkeling van een website met informatie over zorgaanbieders en zorgproducten. Zorggebruikers kunnen hier ook hun mening geven over de geleverde zorg, op basis waarvan cliënten een keuze kunnen maken. Ook is het de bedoeling deze input in managementinformatie om te zetten voor beleidsmakers / zorgaanbieders.
De website die op dit moment in ontwikkeling is, biedt zorggebruikers de mogelijkheid keuzeondersteunende informatie te krijgen over AWBZ-zorg. Welzijn en wonen worden in eerste instantie buiten beschouwing gelaten.

De opgedane ervaringen met het gebruik van de website zullen worden geëvalueerd en kunnen vervolgens als input dienen voor (op te zetten) internetsites voor andere regio's.

Modeltraject cliëntinformatie en cliëntondersteuning in Twente Bij dit modeltraject zijn de volgende partijen/ organisaties betrokken: Patiënten en Consumenten Platform Twente; Alle gemeenten in Twente; De drie RIO´s; SPD Twente; Zorgkantoor; Provincie.

De bedoeling is één totaalstructuur op te zetten waarbij de cliënt bij een, in de eigen regio gesitueerd, loket met vragen van allerlei aard op het gebied van welzijn, wonen en zorg terecht kan. De zgn. 'Kulturhusen', maar ook de voor een deel reeds bestaande (zorg)loketten die door gemeenten in het kader van de RIO´s zijn ingesteld, vormen hier de toegangspoort tot het zorgsysteem.

Indien het loket de aanvrager van informatie / ondersteuning niet verder kan helpen, wordt de vraag doorgegeven aan één organisatie (bijvoorbeeld SPD-nieuwe stijl) die, naar het oordeel van de betreffende loketmedewerker, het beste aan het verzoek van de aanvrager tegemoet kan komen.

Kenmerkend voor dit traject is het doel een totaalstructuur op te zetten, waarbij mensen met verschillende soorten (gezondheids)problematiek gedurende het traject van de gehele zorgketen terecht kunnen.

Beoogde activiteiten zijn onder andere het stroomlijnen van de bestaande informatiebronnen en het opzetten en invoeren van een structuur voor cliëntondersteuning.
Ten aanzien van dit modeltraject vindt ook afstemming plaats met de Directie Sociaal Beleid en het project VraagWijzer (i.v.m. lokale loketten).

Modeltraject cliëntinformatie en cliëntondersteuning in Friesland Dit project bevindt zich nog in het stadium van voorbereiding. Door een groepje initiatiefnemers onder leiding van het zorgkantoor wordt gewerkt aan een project vergelijkbaar aan dat in Twente. De initiatiefnemers zijn afkomstig uit de verschillende geledingen: Patiënten Consumenten Platform Fryslân, RIO´s, Zorgaanbieders, Zorgverzekeraar, Overheid (lokaal en provinciaal).

Deel: ' Modeltrajecten Cliëntinformatie en cliëntondersteuning, januari 2003 '
Lees ook