Opkopzorg


Modeltrajecten modernisering AWBZ

In het kader van de modernisering AWBZ per 1 januari 2003, is een nieuw instrumentarium in ontwikkeling. Een belangrijke verandering is dat er wordt geïndiceerd in functies. Dit komt in de plaats van de huidige sectorgerichte indicatiestelling die een veelheid aan producten kent. De invoering van het nieuwe systeem zal een grote transformatie teweeg brengen; zowel voor organisaties die zich met indicatiestelling bezighouden, als voor zorgkantoren, instellingen en de individuele cliënt. Een andere vernieuwing is de invoering van de een AWBZ-brede PGB-regeling.

Als voorbereiding op de invoering van de gemoderniseerde AWBZ, worden diverse werkwijzen, instrumenten en gereedschappen uitgetest in de vorm van diverse zogeheten 'modeltrajecten'. Bureau HHM coördineert in opdracht van het ministerie van VWS deze modeltrajecten. Op basis van de uitkomsten van de modeltrajecten, zal het instrumentarium verder worden ontwikkeld.

Op dit moment worden door HHM, in samenwerking met instellingen, zorgkantoren en andere organisaties die hebben aangegeven te willen participeren in de nieuwe ontwikkelingen, al diverse modeltrajecten voorbereid en uitgezet. In de loop van 2002 zullen nog diverse nieuwe trajecten worden georganiseerd. Geïnteresseerden voor deelname aan de modeltrajecten worden nadrukkelijk uitgenodigd om eventuele belangstelling bij de redactie van de site kenbaar te maken.

De modeltrajecten zijn onderverdeeld in 5 thema's, te weten a) Indicatietselling
b) Pgb nieuwe stijl
c) Zorg in natura
d) Registratie
e) Cliënten- informatie ondersteuning

Van de eerste twee thema's zijn de modeltrajecten in gang gezet. Van de andere thema's zijn de modeltrajecten nog in voorbereiding. Per thema volgt een samenvatting van de inhoud en een omschrijving van de bijbehorende modeltrajecten.

Functiegerichte indicatiestelling
Door de invoering van de functiegerichte indicatiestelling verandert de werkwijze van het RIO op diverse gebieden. Bij de bijbehorende modeltrajecten houdt men zich bezig met het uittesten van de nieuwe formulierenset. Naast de inhoudelijke wijziging van de indicatiestelling, zal via een nieuw AWBZ-breed protocol worden geïndiceerd. Daarnaast zal het indicatieproces en de uitkomst van de indicatiestelling via een nieuw systeem worden geregistreerd.

De geplande of te plannen modeltrajecten hebben o.a. de volgende inhoud/ doelstelling:
1. testen bruikbaarheid formulierenset en indicatieprotocol; 2. bepalen benodigde deskundigheid indicatiesteller; 3. inzicht in bruikbaarheid aanvraagformulier;
4. bepalen benodigde deskundigheid/ samenstelling Multidiciplinair Team;
5. testen bruikbaarheid afwegingskader mantelzorgondersteuning; 6. testen bruikbaarheid klasse-indeling;
7. inzicht in bruikbaarheid omslagpunten;
8. inzicht verkrijgen in tijdbesteding bij de verschillende afhandelingsroutes zoals deze in het protocol zijn omschreven 9. inzicht verkrijgen in inhoud indicatiebesluit; 10. bepalen welke informatie moet worden opgeleverd t.b.v. de andere partners in de keten.

De modeltrajecten zijn inmiddels gestart. Alvorens te starten zijn de betrokken indicatiestellers geschoold (V&V, GZ, GGZ). Jan heeft een algemene inleiding op de nieuwe formulierenset verzorgd. Door het Verwey-Jonker Instituut is een toelichting gegeven op de checklist m.b.t mantelzorgondersteuning. Trainers van opleidingsinstituten VDO en SOC hebben uitleg gegeven over het gebruik van de set. Vervolgens is door indicatiestellers geoefend aan de hand van casuïstiek.

De verwachting is dat de definitieve formulierenset medio juli 2002 gereed is.

Bij de modeltrajecten zijn de volgende organisaties betrokken: Indicatieorganen uit Twente en Drenthe, LCIG Twente en Utrecht, LZA commissies in Amsterdam en Waardenland en RIBW Drenthe.

Persoonsgebonden budget-nieuwe stijl
Nu zijn er nog verschillende pgb-regelingen voor diverse sectoren. Vanaf januari 2003 bestaat er één AWBZ-brede pgb-regeling waarmee de eerste 5 van de 7 functies kunnen worden ingekocht

Bij dit onderdeel van de modernisering horen voorlopig twee modeltrajecten. Per modeltraject worden de hoofddoelstellingen aangegeven:

§ Informatievoorziening
1. In kaart brengen informatiebehoefte budgethouder en direct betrokkenen;
2. Zorgdragen dat informatiemateriaal wordt ontwikkeld ten behoeve van cliënten en budgethouders;
3. Plan van aanpak maken voor de verspreiding van informatiemateriaal.

Bij dit modeltraject zijn de volgende organisaties en partijen betrokken: VWS, Per Saldo; RPCP-DWO; CVZ, zorgkantoren DWO, Amsterdam en Tilburg,

§ Uitvoeringsprotocol
1. In kaart brengen organisatorische, administratieve en financiële vereisten
van elke stap van het uitvoeringsprotocol van het pgb nieuwe stijl; 2. Ontwikkelen benodigd instrumentarium voor pgb nieuwe stijl; 3. Uittesten uitvoeringsprotocol bij zorgkantoren.

Het nieuwe uitvoeringsprotocol voor de zorgkantoren zal medio juli 2002 klaar zijn.

Betrokken regio's/ partijen: VWS, CVZ, ZN, zorgkantoor Tilburg, zorgkantoor Eindhoven en zorgkantoor Amsterdam.

Zorg in natura
Omdat de modernisering vraagsturing in plaats van aanbodsturing beoogt, zullen zorgaanbieders zich meer moeten gaan verdiepen in de wensen van de cliënt. Zorgaanbieders zullen immers niet zonder meer vooraf worden gecontracteerd en daarmee gefinancierd om de zorg te kunnen leveren.
Om het proces rond het verkrijgen van zorg in natura in goede banen te leiden, worden modeltrajecten uitgevoerd die betrekking hebben op 4 deelthema's. De voorbereiding van de modeltrajecten bevindt zich nog in vroeg stadium.

§ I - Functiegerichte aanbiedersprofielen
Dit modeltraject dient voor de praktijk hanteerbare functiegerichte aanbieders-profielen op te leveren. Het modeltraject bestaat uit de volgende onderdelen:
1) Omschrijving van de huidige zorgproducten in functiegerichte termen;
2) Omschrijving van nieuwe AWBZ-ontschotte functiegerichte zorgarrangementen;
3) Inventarisatie van de ervaringen die bij het maken van deze omschrijvingen zijn opgedaan

Betrokken zorgkantoorregio's zijn Groningen, Drenthe, Zwolle en Flevoland, Rotterdam en Noord-Holland. Zij zullen bij dit modeltraject samenwerken met aanbieders uit hun regio.

§ II - Functiegerichte contractering
Voor het contracteren van zorgaanbieders moet een nieuw systeem van functiegerichte contractering worden ontworpen met een bijbehorend contractfomulier. Met de nieuwe werkwijze zal vervolgens in de praktijk geëxperimenteerd.

De zorgkantoren Drenthe, Zwolle, Flevoland en Nijmegen hebben aangegeven hieraan mee te willen werken.

§ III - Functiegerichte zorgtoewijzing
Een belangrijke vraag is welke gevolgen de functiegerichte indicatiestelling heeft voor de wachtlijsten. De nieuwe manier van indiceren in combinatie met 'ontschotte' aanbieders, zou een cliënt meer mogelijkheden moeten geven om het recht op zorg te verzilveren. Dit vergt wel de nodige veranderingen bij de zorgtoewijzers/ wachtlijstbeheerders.

De zorgkantoren Groningen, Drenthe, Zwolle en Flevoland hebben aangeven hier aan mee te willen werken.

§ IV- Verantwoording bij functiegerichte declaratie In deze modeltrajecten wordt bekeken hoe de aanbieders hun zorgproductie moeten gaan verantwoorden jegens het zorgkantoor.

Partijen in divers regio's hebben aangegeven te willen participeren in een van de modeltrajecten bij dit onderwerp. Gesprekken zijn gaande om te bezien wat de diverse bijdragen zouden kunnen zijn

Registratie
De verschillende registratiesystemen in de keten van de AWBZ zullen moeten worden aangepast aan de nieuw ontwikkelde instrumenten. Hierbij wordt begonnen met de indicatiestelling. Alle nieuwe RIO-software zal aan landelijk vastgestelde eisen moeten voldoen. Concreet betekent dit een geheel nieuw systeem dat tevens bruikbaar moet zijn voor informatieverstrekking aan de opvolgende onderdelen in de zorgketen van de AWBZ.

Cliëntinformatie en - ondersteuning
De modernisering beoogt vraagsturing. De cliënt zal dus moeten kunnen profiteren van de grotere vrijheid die wordt geboden. Die vrijheid komt onder andere voort uit de meer globale omschrijving van de zorgaanspraken. Meer vrijheid en ruimte betekent dan echter ook meer onduidelijkheid voor de cliënt.

Bij dit thema zijn nog geen modeltrajecten uitgezet, met uitzondering van informatievoorziening PGB (zie B).

Indien u interesse voor deelname aan een van deze modeltrajecten heeft, kunt u zicht melden bij de rubriek Actie? Reactie! van deze site.

Datum: 17-06-2002

Deel: ' Modeltrajecten modernisering AWBZ '
Lees ook