Opkopzorg


Van beleid naar praktijk Zorg in Natura
Modeltrajecten Zorg in natura, januari 2003
Reageer >>
28-01-2003

Doel van de modeltrajecten Zorg in natura is het realiseren van de voorwaarden die het mogelijk maken het zorgaanbod in functies te omschrijven, te contracteren, te verantwoorden en toe te wijzen binnen de gemoderniseerde AWBZ.

Na het ontvangen van de indicatie kan de cliënt een keuze maken tussen PGB en zorg in natura (ZIN). Voor de cliënten die kiezen voor ZIN dient het zorgkantoor er voor te zorgen dat er voldoende en voldoende gevarieerde mogelijkheden zijn.

Aan elke zorglevering dient een overeenkomst tussen aanbieder en zorgkantoor ten grondslag te liggen. Mocht er sprake zijn van een probleem tussen vraag (van cliënt) en aanbod, bijvoorbeeld bij wachtlijsten, dan is het zorgkantoor verantwoordelijk voor de zorgtoewijzing. De aanbieder dient ten behoeve van zowel de cliënt als het zorgkantoor duidelijk te maken wat het te bieden heeft.

Vier hoofdthema's
Vanuit de algemene beschrijving van ZIN zijn vier hoofdthema's onderscheiden waarop instrumentontwikkeling in de modeltrajecten moet plaatsvinden:

1. Functiegerichte aanbiedersprofielen;

2. Functiegerichte contractering;

3. Verantwoording bij een functiegerichte contractering;
4. Functiegerichte zorgtoewijzing.
Deze thema's staan niet op zichzelf; de veranderingen hebben betrekking op onderdelen van de zorgketen die zich in tijd opvolgen. Met name de punten 1, 2 en 3 hangen zeer nauw samen. Om tot contractering over te kunnen gaan is het nodig dat aanbieders zich profileren. Daarnaast moeten in een contract afspraken worden gemaakt over de productie, de wijze van declaratie en controle.

Voor elke van de 4 thema's zijn naast de algemene resultaten voor modeltrajecten ook nog specifieke resultaten geformuleerd, die hieronder worden weergegeven.


1. Functiegerichte aanbiedersprofielen
Doel: Ontwikkeling van aanbiedersprofielen, uitgaande van een ontschotte AWBZ in functiegerichte termen.
Verwachte resultaten:

-omschrijving van de huidige zorgproducten op basis van functiegerichte termen;

-omschrijving van nieuwe, AWBZ ontschotte, functiegerichte zorgprofielen;

-voorbeelden van aanbiedersprofielen;

-inventarisatie van de ervaringen die bij het maken van deze omschrijvingen zijn opgedaan.


2. Functiegerichte contractering
Doel: Inzicht in de wijze van onderhandelen en de daarbij gehanteerde instrumenten:

-omschrijving van de te hanteren werkwijze/procedure;
-opzet van een overeenkomst;

-inventarisatie van de ervaringen die bij het gebruik van het contractformulier en de werkwijze/procedure zijn opgedaan.


3. Verantwoording bij een functiegerichte contractering Doel: Inzicht krijgen in de minimaal noodzakelijke registratie, de wijzen van declareren en de verantwoordingswijze van aanbieders. Tevens moet er inzicht komen in de wijze waarop wordt bewaakt dat de afgesproken zorg ook daadwerkelijk wordt geleverd. Verwachte resultaten:

-inzicht in de declaratiewijze;

-inzicht in de verantwoordingswijze (van aanbieders aan het zorgkantoor);

-inzicht in de minimaal noodzakelijke registratie door aanbieders;
-bewakingsinstrumenten m.b.t. de feitelijk geleverde zorg.

4. Functiegerichte zorgtoewijzing
Doel: Inzicht verschaffen in de mogelijkheden en effecten die worden gecreëerd als gevolg van een functiegerichte zorgtoewijzing. Verwachte resultaten:

-inzicht in de mogelijkheden die de functiegerichte indicatiestelling biedt voor de ontwikkeling van nieuwe AWBZ-ontschotte zorgarrangementen;

-inzicht in de effecten van de nieuwe AWBZ-ontschotte zorgarrangementen op het aantal wachtende cliënten voor AWBZ-zorg;
-procesbeschrijving van zorgtoewijzing, informatiemateriaal / stromen e.d.;

-ervaringen met het hanteren van functiegerichte indicaties;
-helderheid over het hanteren van omslagpunten.
Aanpak
Om de resultaten te kunnen bereiken zijn op 13 plekken in het land modeltrajecten in gang gezet.
Dit zijn de volgende regio's/instellingen/zorgkantoren:
1. Zorgkantoor Groningen

2. Zorgkantoor Drenthe

3. Zorgkantoor Midden Brabant

4. Stuurgroep Vernieuwing Ouderenzorg Noord-Holland Noord
5. 's Heeren Loo Zorggroep, locatie West Nederland (Willem van den Bergh)

6. Stichting Philadelphia Zorg

7. Sint Marie (auditief en communicatief gehandicapten)
8. Rodas / Geestesgronden

9. Zorgkantoren Rijnmond

10. ALZAC Amsterdam

11. ProAct

12. Enter

13. Verenigde Amstelhuizen

Bij diverse trajecten wordt middels werkgroepen met de 4 thema's geëxperimenteerd. De werkgroepen bestaan uit aanbieders, zorgkantoren en waar noodzakelijk ook uit rio's, cliëntenorganisaties en cliëntenondersteuners.

De 13 modeltrajecten richten zich op één, meerdere of alle thema's. Hieronder zijn de modeltrajecten in een schema geplaatst waarin te zien is op welke subthema's en (traditionele) deelgebieden de diverse modeltrajecten zich richten.

Schematisch overzicht modeltrajecten Zorg In Natura

V&V

GZ

GGZ

Functiegerichte aanbiedersprofielen


1,2,4,6,11,12,131,2,5,6,71,2,8,9,10


Functiegerichte contractering


1,2,3,4,6,11,121,2,3,5,6,71,2,3,8,9


Functiegerichte declaratie, verantwoording en registratie


1,2,3,4,6,11,121,2,3,5,6,71,2,3


Functiegerichte zorgtoewijzing


1,2,4,6,11,12,131,2,5,61,2,9,10


Overigens geldt voor alle projecten dat er oog zal zijn voor de mogelijkheden die de ontschotte AWBZ biedt. Echter vanwege de historische situatie vormen de `traditionele' sectoren het uitgangspunt.

Naast bovenstaande modeltrajecten worden nog speciale experimenten uitgevoerd in regio 2 en 12. Er zal een experiment worden uitgevoerd hoe, in de praktijk, door cliënt en aanbieder (intaker) wordt 'onderhandeld' over de te leveren zorg.

Deel: ' Modeltrajecten Zorg in natura, januari 2003 '
Lees ook