Persbericht Algemene Rekenkamer


Risico’s voor onzekerheid over de rechtmatigheid nemen toe Modernisering van toezicht op gemeentelijke sociale zekerheid verloopt traag

23 juni 1999

De modernisering van het toezicht op de uitvoering van de gemeentelijke sociale zekerheidswetten verloopt traag. Het toezicht is nog niet aangepast aan de in 1996 vastgestelde nieuwe filosofie waarin de primaire verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid en de doeltreffendheid van de wetsuitvoering bij de gemeenten komt te liggen. Er is nog geen deugdelijk systeem om in de nieuwe situatie de gemeentelijke verantwoordingsinformatie over de Algemene bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en Wet inschakeling werkzoekenden op rijksniveau te beoordelen. Wanneer dit systeem op korte termijn niet gereed is, kunnen serieuze risico’s voor de rechtmatigheid ontstaan. In 1999 wordt aan deze regelingen 14 miljard gulden uitgegeven. Dit staat in het rapport Uitvoering toezicht gemeentelijke sociale-zekerheidswetten dat de Algemene Rekenkamer vandaag publiceert.

Namens de minister van SZW houden de rijksconsulentschappen toezicht op de uitvoering van de regelingen door de gemeenten. De kwaliteit van dit toezicht is op zichzelf goed, maar de rijksconsulenten doen op dit moment zelf nog veel controles die de gemeenten eigenlijk zelf zouden moeten doen. Op grond van de drie wetten moet de gemeentelijke controle gericht zijn op het afleggen van de verantwoording aan zowel de gemeenteraad als aan het rijk (de zogenoemde single audit). Met ingang van het jaar 2000 zullen alle gemeenten op single audit overgaan. De rijksconsulenten hebben echter nog geen systeem om in de nieuwe situatie de gemeentelijke verantwoordingen over het jaar 2000 op de rechtmatigheid te beoordelen. Volgens de Rekenkamer moet eerst daarover duidelijkheid ontstaan voordat de single audit wordt ingevoerd.

Ook heeft de minister nog slechts beperkt inzicht in de doeltreffendheid van de uitvoering van de bijstandswet. Bovendien is dat inzicht gebaseerd op eigen onderzoek, terwijl in de wet is vastgelegd dat de gemeenten hierover verantwoording moeten afleggen. Maar deze verantwoording door de gemeenten staat nog in de kinderschoenen. Volgens de Rekenkamer heeft de minister de gemeenten tot nu toe op dit vlak onvoldoende aangestuurd.

Ze beveelt de minister aan haast te maken met de verdere modernisering van het toezicht.

De minister van SZW was verheugd met het positieve oordeel van de Rekenkamer over de wijze waarop de rijksconsulentschappen hun toezichthoudende taken uitvoeren. Hij was het niet eens met het oordeel van de Rekenkamer dat er te weinig op gemeenten is gestuurd. Hij schreef dat er met veel gemeenten een intensieve relatie is over de ontwikkeling en uitvoering van doeltreffendheidsonderzoeken. Het gaat hierbij volgens hem om een langdurig en ingewikkeld traject.

Verder heeft het ministerie in samenwerking met de gemeenten een grootschalige meerjarige inspanning ingezet waar het gaat om de single audit aanpak.

De Rekenkamer dringt er in het nawoord van het rapport op aan dat de minister concrete maatregelen neemt om de modernisering van het toezicht te bespoedigen.

Deel: ' Moderniseren toezicht gemeentelijke sociale zekerheid traag '
Lees ook