CAMPINA MELKUNIE

https://www.campina.nl

Lage kaas- en boterprijzen drukken melkprijs

Moeilijk jaar 1999 voor Campina Melkunie

Campina Melkunie heeft een moeilijk jaar 1999 achter de rug. Als gevolg van de sterke daling van de opbrengstprijzen van kaas en boter stond de melkprijs onder druk. De melkprijs die de coöperatieve zuivelonderneming betaalt aan de leden-melkveehouders is in 1999 f 5,08 per 100 kg (incl. BTW) lager dan in 1998 (bij vergelijkbare gehaltes).

De daling van de totale zuivelmarkt, uitgedrukt in de zuivelwaarde.), bedraagt in 1999 ruim f 9,- per 100 kg melk. Campina Melkunie wist een deel van deze daling te compenseren, onder andere door merkposities en internationale spreiding van activiteiten. Ook de verlaging van de kosten op basis van eerder in gang gezette reorganisaties droeg bij aan het resultaat. De prestatieprijs kwam uit op f 75,77 per 100 kg en daalde bij gelijke gehaltes met f 5,58.
Een negatief element vormt in 1999 de dioxinecrisis. Hierdoor leed Campina Melkunie een financiële schade van ruim 30 miljoen gulden, waardoor de melkprijs
f 1,- per 100 kg melk lager uitkomt.

Reservering
Bestuur en hoofddirectie van Campina Melkunie zijn positief gestemd over de relatief goede prestatie van de onderneming. De daling van de melkprijs geeft echter reden voor zorg, omdat hiermee het inkomen van de leden-melkveehouders verder onder druk komt. Bestuur en hoofddirectie hebben besloten om het reserveringsvoorstel ten behoeve van een verdere versterking van de financiële positie van de onderneming te matigen. Mede op basis van het eenmalig effect van de dioxinecrisis is besloten de reservering terug te brengen van f 2,00 per 100 kg in 1998 naar f 1,50 in 1999, terwijl daarnaast f 1,25 in de vorm van obligaties door de leden aan het garantievermogen wordt toegevoegd (1998: f 1,25 per 100 kg.).
Door de voorgestelde toevoegingen stijgt het garantievermogen van Campina
Melkunie met bijna 80 miljoen naar 1.203 miljoen gulden. Als percentage van het balanstotaal (solvabiliteit) is sprake van een toename van 34,6 (1998) naar 36,5 (1999).

.) eigen berekening van Campina Melkunie

Omzet
De omzet van Campina Melkunie daalde in 1999 met 5,5 procent naar f 7.284 miljoen, vooral als gevolg van de dalende kaas- en boterprijzen. In de tuismarkt (Nederland, België, Duitsland) werd ruim 72 procent van de omzet gerealiseerd.
In de cijfers van 1999 zijn de gegevens opgenomen van de eind 1998 overgenomen bedrijven Menken Dairy Food, Menken Polderland en de medio
1999 overgenomen eko-zuivelonderneming in Limmen (omzet totaal: f 210 miljoen).
Begin januari 2000 kwam Campina Melkunie met emzett in Berlijn (zuivelomzet ruim 1 miljard DM) en Tuffi Campina in Keulen de samenvoeging van beide bedrijven overeen tot Tuffi Campina emzett. De cijfers van dit nieuwe bedrijf, waarin Campina Melkunie een aandeel verkrijgt van 50 procent, zullen in de jaarrekening 2000 worden geconsolideerd.

Personeel
Het aantal medewerkers van Campina Melkunie daalde in 1999 licht tot 6.939 (1998: 7.015), onder andere als gevolg van doorgevoerde reorganisaties (sluiting kaasfabriek in Asten, beëindiging consumptiemelkproductie in Wassenaar,
aanpassing personeelsbestand Heilbronn en reorganisatie bij Mona in Woerden).
Ultimo boekjaar 1999 was 44 procent van de medewerkers werkzaam buiten Nederland.

Leden
Het aantal leden-melkleveranciers van Campina Melkunie daalde met 2,9 procent van 8.262 in 1998 naar 8.025 in 1999. De daling is enigszins geflatteerd, omdat in de loop van het jaar leveranciers van .Limmen. als nieuw lid toetraden.
De gemiddelde jaarleverantie steeg van 354.000 kg in 1998 naar 371.000 kg in 1999.

Toekomstverwachting
Na de scherpe val in 1999, met het dieptepunt medio het jaar, is de melkprijs terug op de trendijn die zich tot 1997 voordeed. De vooruitzichten voor de zuivelmarkt in 2000 zijn niet van dien aard dat herstel van de melkprijs mag worden verwacht. Campina Melkunie acht voor dit jaar een lichte prijsdaling niet uitgesloten.
GANG VAN ZAKEN PER GROEP

Campina Melkunie heeft haar activiteiten georganiseerd in zes groepen, die zich richten op specifieke markten en producten.
Yoghurts & Desserts
Tot deze groep behoren het Nederlandse Mona en het Duitse Campina AG.

Mona behaalde in 1999 een duidelijk beter resultaat. Zowel de omzet als het marktaandeel groeide, terwijl de winstgevendheid verbeterde.
Ook Campina AG boekte een beter resultaat dan vorig jaar. Vooral in Duitsland werd een goed resultaat behaald, maar de totale winst werd negatief beïnvloed door de sterke terugval bij de export naar Rusland. Het marktaandeel van het merk
Landliebe steeg opnieuw.

Dairy Drinks & Specialties
De groep Dairy Drinks & Specialties legt zich toe op langhoudbare zuiveldranken, speciaalkazen en producten voor de professionele markt. Het resultaat van deze groep was hoger dan in het voorgaande jaar. Dat is een bijzondere prestatie, omdat de dioxinecrisis in België, waar de groep de meeste productievestigingen heeft, een groot negatief effect had op omzet en marges.

International
De groep International richt zich op het opbouwen van marktposities voor consumentenproducten buiten de thuismarkt. De groep heeft productievestigingen in Polen en Rusland en verkoopkantoren in Nederland, Engeland, Spanje en China.
Voor deze groep was 1999 een moeilijk jaar. Met name in Polen en China waren de resultaten teleurstellend. De dioxinecrisis heeft geleid tot een tijdelijk exportverbod naar meer dan zestig landen. Onder andere in China heeft dit tot gevoelig omzetverlies geleid. Goede resultaten werden geboekt bij de export naar het Midden Oosten en Afrika, die werd gesteund door de hoge dollarkoers.

Consumptiemelk
Tot deze groep behoren Melkunie (consumptiemelkproducten Nederland), Tuffi Campina (consumtiemelkproducten Nordrhein Westfalen) en Ecomel (ecologische zuivel).
Melkunie wist zijn marktaandeel in toegevoegde waarde producten te vergroten. Hiermee werd de margedruk in het basissegment enigszins gecompenseerd. De marges in de consumptiemelksector staan sterk onder druk, mede als gevolg van verdergaande concentratie aan retailzijde en de vergroting van het aanbod door een nieuwe aanbieder. Tuffi Campina had een lastiger jaar dan was verwacht. Dat resulteerde in een negatief resultaat. Met name de prijsdaling voor kaas werkte sterk door. Niet alleen vanwege de lagere opbrengst in de markt, maar ook omdat de uitbetaalde melkprijs van Tuffi Campina is gekoppeld aan de melkprijs in de regio. Die daalde minder sterk, omdat de betreffende zuivelondernemingen geen kaas produceren.
Ecomel, dat in twee vestigingen in Udenhout (NB) en Limmen (NH) ecologische zuivelproducten produceert, behaalde een positief resultaat in 1999. Het belangrijkste merk is De Groene Koe, waaronder ecologische melk, kaas en boter worden verkocht.

Kaas & Boter
De divisies Kaas en Boter wisten door een sterk kostenbewustzijn in de organisatie de sterke daling van de opbrengstprijzen in de markt ten dele te compenseren. Ook de merkconcepten Milner en MonChou ontwikkelden zich positief.
Met name in de botersector was er een groot effect van de dioxinecrisis. In België werd meer boter en mager melkpoeder geproduceerd, omdat de afzet van andere zuivelproducten sterk terugliep. De extra boter kon slechts moeizaam worden afgezet.
Industriële Producten
Tot de groep Industriële Producten behoren DMV International en Nutrifeed. Nutrifeed is gespecialiseerd in de productie en verkoop van jongdiervoeders. DMV International ontwikkelt, produceert en verkoopt een breed assortiment functionele en nutritionele ingrediënten voor de voedings-, dranken- en farmaceutische industrie. In 1999 werden goede resultaten behaald, vooral dankzij een verbetering van de marges. Zowel in de weiderivaten- als in de melkeiwittensector deed zich deze positieve ontwikkeling voor.
Zaltbommel, 16 maart 2000

Deel: ' Moeilijk jaar 1999 voor Campina Melkunie '
Lees ook