Amsterdam RAI

RAI Group Algemeen
18 jun 2002

Moeilijk jaar voor rai group

Vooruitzichten positief

De RAI Group (Amsterdam RAI B.V.) heeft een moeilijk jaar achter de rug. Hoewel de kernactiviteiten op het gebied van beursorganisatie en exploitatie van tentoonstellings- en congresfaciliteiten een positief resultaat te zien gaven, hebben eenmalige voorzieningen en operationele verliezen bij niet tot de core business behorende activiteiten een netto verlies opgeleverd van 15,6 miljoen euro (2000: 4,0 miljoen euro positief). De geconsolideerde omzet in 2001 bedroeg 156 miljoen euro (2000: 182 miljoen euro). Een in de loop van 2001 ingezette reorganisatie is inmiddels bijna afgerond. Er is afscheid genomen van verliesgevende activiteiten en de interne organisatie werd verder gestroomlijnd. Op grond van de resultaten in de eerste maanden van dit jaar wordt uitgegaan van een positief resultaat in 2002. Slecht jaar RAI Catering Tegenvallende resultaten bij RAI Catering drukten zwaar op het eindresultaat van de RAI Group. De cateringmarkt en vooral de zogenaamde partycatering stonden onder sterke druk. Een belangrijke beleidsombuiging in 2001 heeft geleid tot het afstoten van alle partycatering activiteiten onder de merknaam Verhaaf Party Catering, met uitzondering van de Amsterdam ArenA en de Floriade. Verder zijn verliesgevende contracten aangepast of beëindigd en werd de interne organisatiestructuur verbeterd. De RAI Group heeft zich door het afblazen van de bouwplannen en de als gevolg daarvan ontstane onzekere situatie rond de voorgenomen uitbreiding, genoodzaakt gezien een substantieel bedrag af te boeken. De tot nu toe gemaakte plankosten zijn ten laste van het resultaat in 2001 gebracht. Exhibitions Multimedia & Publishing Het bedrijfsonderdeel Exhibitions Multimedia & Publishing (EM&P), organisator van beurzen en tentoonstellingen, kan ondanks het traditioneel mindere oneven beursjaar terugzien op een goed 2001. In het verslagjaar werd afscheid genomen van een aantal slecht renderende producties. Het mede daardoor ontstane omzetverlies van 10,9 miljoen euro ten opzichte van het jaar 2000 werd ruimschoots gecompenseerd door de verbeterde winstgevendheid. Vakbeurzen nemen in het programma een steeds belangrijkere plaats in. Het beleid van EM&P is gericht op het verder uitbouwen, ontwikkelen en acquireren van toonaangevende internationale business-to-business titels. Daar waar dat een beurstitel kan versterken, wordt de multimediale benadering van de markt in de vorm van digitale en print uitgeefproducten verder uitgebreid. Tentoonstellings- en Congrescentra Het jaar 2000 was een uitzonderlijk druk jaar voor de accommodatieverhuur. Desondanks is de omzet op dit onderdeel in 2001 slechts licht gedaald. De exploitatie van het RAI Tentoonstellings- en Congrescentrum in Amsterdam en MECC Maastricht blijkt echter niet ongevoelig voor de mondiaal stagnerende economische groei en de gevolgen van elf september. Dit werd manifest in het najaar van 2001 door achterblijvende boekingen voor evenementen in 2002 en daarna. Op de ranglijst van mondiaal toonaangevende congressteden neemt Amsterdam de 8e positie in, terwijl Maastricht terug te vinden is op plaats 28. Meer dan ooit blijkt constructieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van belang om de positie van Amsterdam en Maastricht als vooraanstaande congressteden ook op termijn te kunnen waarborgen. Amsterdam RAI Tentoonstellings- en Congrescentrum streeft naar handhaving van de mondiale toppositie als beurs- en congrescentrum. De komende jaren zal er daarom een belangrijke upgrading van de faciliteiten plaatsvinden. Verwachtingen In de afgelopen jaren is gebleken dat de kernactiviteiten van de RAI Group, het organiseren van beurzen en het verhuren van beurs- en congresaccommodatie, een solide basis vormden voor een gezonde en succesvolle bedrijfsvoering. Door een heldere strategische keuze te maken voor deze kernactiviteiten is de basis gelegd voor een terugkeer naar een financieel gezonde bedrijfsvoering. Op grond van de in de eerste maanden bereikte resultaten wordt voor heel 2002 uitgegaan van een positief resultaat.

---

Deel: ' Moeilijk jaar voor rai group '
Lees ook