Erasmus Universiteit Rotterdam

10 september 1999

Oratie W.M. Lammerts van Bueren, bijzonder hoogleraar Internationale Universitaire Samenwerking

Mondiale universitaire samenwerking een dringende noodzaak

Universitaire instellingen zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam dienen, om op het hoogste niveau te kunnen blijven meespelen, internationaal samen te werken met vergelijkbare topinstituten. De globalisering van de wetenschap vraagt daarom. Maar deze universiteiten kunnen zich daar niet langer toe beperken. De mondiale ontwikkelingen op economisch, ecologisch en sociaal gebied maken samenwerking met instellingen in ontwikkelingslanden evenzeer noodzakelijk, aldus prof.dr. Willem M. Lammerts van Bueren in zijn oratie.

Met het uitspreken van deze rede, getiteld 'Morgen is er wéér een dag?' aanvaardt hij op donderdag 10 september 1999 het ambt van bijzonder hoogleraar in de internationale universitaire samenwerking. De leerstoel is ingesteld vanwege de Vereniging Trustfonds EUR.

Het tempo van de veranderingen in de ontwikkelingslanden, met name de bevolkingstoename (één miljoen mensen in vijf dagen) en de (te verwachten) economische groei, dwingt tot veel nauwere samenwerking dan tot nu toe het geval is. En niet "morgen" maar vandaag.

Deze landen moeten in staat worden gesteld zich op een verantwoorde wijze duurzaam te ontwikkelen. Door gebruik te maken van de kennis en ervaring die de industrielanden in de afgelopen decennia hebben opgedaan, kunnen de ontwikkelingslanden met een soort haasje-over-sprong het leerproces overslaan dat het Westen heeft moeten doormaken.

Universiteiten in de industrielanden zijn naar de mening van Lammerts van Bueren bij uitstek geschikt dit proces van delen en overdragen van kennis inhoud te geven. Aldus kunnen de schadelijke en vaak onherstelbare bij-effecten die zich bij de economische ontwikkeling in de industrielanden hebben voorgedaan, elders worden vermeden. Bovendien leidt economische ontwikkeling tot afremming van de bevolkingsgroei. Die laatste is, ondanks het feit dat in de afgelopen decennia mondiaal van enige afvlakking sprake is, nog steeds onrustbarend.

Ontwikkelingssamenwerking géén liefdadigheid

Het tijdperk waarin ontwikkelingssamenwerking kon worden gezien als een vorm van liefdadigheid, ligt definitief achter ons. Het gaat nu om zakelijke argumenten. Actieve samenwerking is de enige manier om een gezonde economische ontwikkeling wereldwijd veilig te stellen, niet alleen in het belang van de ontwikkelingslanden maar óók van de industrielanden.

In zijn oratie gaat Lammerts van Bueren ook in op de vraag waarom er zo weinig belangstelling bestaat voor de dreigende mondiale problemen, ondanks alle aanwezige statistische evidentie. Die problemen raken overigens ook de korte-termijn denkers en anderen met een beperkt gezichtsveld. Een verklaring is volgens hem dat mensen bij het verwerken van bepaalde informatie onbewust allerlei vertekeningen introduceren die een goed oordeel in de weg staan. Diezelfde vertekeningen doen zich ook op tal van andere terreinen voor, of het nu het zakenleven, het vrije beroep of de privé-sfeer betreft. Door middel van een aantal eenvoudige voorbeelden wordt dit in zijn oratie verduidelijkt.

Willem Lammerts van Bueren (1940) studeerde bedrijfseconomie aan de toenmalige Nederlandsche Economische Hoogeschool (NEH). Hij promoveerde in 1982 op een statistisch onderwerp aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geruime tijd was hij als universitair hoofddocent aan de Economische faculteit van deze instelling werkzaam. Ook was hij een aantal jaren bestuurslid van die faculteit.

Vanaf 1992 was hij Dean van het Erasmus Executive MBA/MBI Programma. In 1998 keerde hij in de functie van Dean International Affairs terug naar de Economische Faculteit. Die benoeming was mede gebaseerd op zijn grote internationale ervaring, niet alleen in de Verenigde Staten en binnen Europa, maar ook in Azië.

Lammerts van Bueren trad verschillende malen als gasthoogleraar op in China, Indonesië en de Antillen. Hij heeft op de EUR de leiding over het China-Holland Education & Research Centre (CHERC).

Ook buiten de universiteit bekleedt Lammerts van Bueren diverse bestuursfuncties. Voorts is hij als adviseur of commissaris betrokken bij een aantal ondernemingen.

Deel: ' Mondiale universitaire samenwerking een dringende noodzaak '
Lees ook